LetrasIkhaya Lamaqhawe (Home of the…

Ladysmith Black Mambazo

  • Escrito por:
Última atualização em: 8 de julho de 2021
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Detetamos alguns problemas
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

Kukhon′ ikhaya lamaqhawe anqobile Kuhala abancwele bodwa lapho Izono nobohlungu nokuhlupheka akungeni khona

Nokukhala, nokungcola kuvalewe ngaphansle Akungeni khona. (Repeat three times) Izobuya inkosi yamakhosi (Amen, amen, amen) Uzobuy' uJesu emhlabeni Uzoshonaphi ongenaye uJesu (Amen, amen, amen, haleluya) Sibiza bonke ahantu Bonk′ abantu mabeze kuJesu Wen' uzoshonaphi ungenaye uJesu Kush' inkosi yamabandla Ngiyathanda abangithandandayo Kush′ inkosi yamabandla Abangifunayo bayangifumana Kush′ inkosi yamabandla (Amen, amen, amen, haleluya) Sibiza bonke ahantu Bonk' abantu mabeze kuJesu Wen′ uzoshonaphi ungenaye uJesu Kush' inkosi yamabandla Ngiyathanda abangithandandayo Kush′ inkosi yamabandla Abangifunayo bayangifumana Kush' inkosi yamabandla (Amen, amen, amen, haleluya) Home of the Heroes (English translation) There′s a home for triumphant heroes Only the sanctified live there There is no sin, pain, and suffering. Mourning and filth have been locked out. (Repeat) The king of kings will return (Amen, amen, amen) Jesus will return to earth Where will those without him hide (Amen, amen, amen, haleluya) We are calling on all people Everyone should come to Jesus Because where will you hide If you do not have Jesus. So says the lord of lords I love those who love me So says the lord of lords Those who seek me shall find me So says the lord of lords (Amen, amen, amen, haleluya) We are call people Everyone should come to Jesus Because where will you hide If you do not have Jesus So says the lord of lords I love those who love me Those who seek me shall find me So says the lord of lords.

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Um lugar, para criadores de música.

Saiba mais