LetrasInao Kulay'akn

Juhanerah Casir

Última atualização em: 27 de janeiro de 2021
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Detetamos alguns problemas
NhOrs A Maruhom sugeriu alterações a esta letra.

Inao kulay akun Na anda ka mariribon Ah miyathay a alongan Na data makatoona Na inao kulay akun Na rinibon akong ka dun Sa data sa pikir ka Na ate dingka katawan Ana gagawi daondao Na sukabo eh mapipikir Inao kulay akun Na pasad ta guwani Na di akongka phzambiin Na pizambi akong'ka bo Sa salakao a rambayong Na mrelay'ta badun Ka inao kulay'akn Na mudas ako ruka dn Ka phanalanan akn dun so mawatan a salinding Na inao kulay'akn Ka roong ko paka daag so rata a ginawako Na aya pipikir ang'ka na so ranon di kada Ka suka man kulay'akn so muna ko puso akn A bulawan sa ladang'ko

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porJanif Latip

One place, for music creators.

Get early access