LetraRaoui (Algeria)

Souad Massi

Última atualização em: 26 de Outubro de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Se você encontrou erros, por favor nos ajude corrigindo-os.

Er ràouy àHki ya raoui àHki àHkàya Madà byk tkoùn riwàya

AHkyly 3là nass zmàn AHkyly 3là àlef lyla w'lyla Wa 3là loùndja bint el ghoùla Wa 3là w'lid es selTan Hàjytek mà (d)jytek Weddynà b3id m'hed denya Hajytek mà (d)jytek Koul wàHed mennà fqalbou Hkàya Koul wàHed mennà fqalbou Hkàya àHki w'ensà billi àHnà kbàr Fy bàlik llirana nàSghàr Ou nemnoù koul aHkàya AHklinnà 3là el jenna aHklinnà 3là en nàr W' 3là eT Tyr elly 3oumrou maTàr Fehemnà ma3nà ed dnya Hàjytek mà (d)jytek Weddynà b3id m'hed denya Hajytek mà (d)jytek Koul wàHed mennà fqalbou Hkàya Koul wàHed mennà fqalbou Hkàya àHki yà er ràouy kimà àHkàwlek Mà tzyd mà tnaqqaS min 3endek Ga3 nechfàw 3là bàlek AHki wa nessyna f'hàd ez zmàn Khallynà fy kàn yà makàn Fy kàn yà makàn Hàjytek mà (d)jytek Weddynà b3id m'hed denya Hajytek mà (d)jytek Koul wàHed mnnà fqalbou Hkàya Koul wàHed mnnà fqalbou Hkàya

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porImeno Bounita

Musixmatch para Spotify e
iTunes agora está disponível para
seu computador

Baixe agora