Lyrics and TranslationNaninina

Vusi Nova

  • Written by:
Last update on: July 26, 2021

Original Lyrics

englishTranslation in English

Ndikhumbula amaxhesha akudala
I remember old times
Usekhona emhlabeni wena
While you were still alive
Ndikhumbula immfundiso zakho...
I miss your advices
Ndicela uku bonga mama...
I want to thank you mom
Kalok utata wasi shiya kudala
Since dad left us , long time ago
Ibiyi ntando yakho bawo
It was your will, dad
Umama wazama ngakho konke emandleni.
Mom tried all her best
Lade lafika elakhe ixesha...
Her days arrived
Bawo ndiyaku cela ndinga danisi abazali bam
Lord, I'm asking to don't disappoint my parents
Naninina bawo ndiyaku cela nkosiyam
Ever father, I'm asking my Lord
Ndinga danini abazali bam naninina
Don't disappoint my parents , ever
Bawo...
Father
Ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam naninina bawo diyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam nanina bawo
I'm asking my lord to don't disappoint my parents ever

Ndikhumbula amaxhesha akudalaVusi Nova

Bawo ndiyacela kuwe
Father I'm asking to you
Oh qhamatha cela undiphe amandla ndibengumnthu wabantu nkosiyam . njengoba ndafundiswa ekhaya ndiyabulela abazali bam nkonke endikwenzayo imizamoyamu yokubonisa abantu intliziyo zenu andisakwazi ukuzibamba mna inyembezi uthimandenze njani mmm bawo...
IH Lord give me strength to be helpful as I was taught at home
Bawo ndiyaku cela ndinga abazali bam naninina bawo
Father I'm asking to don't disappoint my parents ever
Bawo ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam naninina bawo ...
Father I'm asking my Lord to don't disappoint my parents ever
Ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam naninina bawo
I'm asking my lord to don't disappoint my parents ever
Ndiyaku cela nkosi yam ndiyaku ndinga danisi abazali bam naninina bawo.
Im asking my lord to don't disappoint my parents ever
Ohh. mama nawe tata ndicela ninga xhali ngam
Ooh mom and dad I'm asking don't worry about me
Kalok umarhadebe uyenzile .indima yakhe lalani ngoxholo uqhatho nilu fezile umsebenzi wenu niwu qibile apha emhlabeni bawo!!!...
Since MaRhadebe has played her part. Rest in Peace.You have done your work on earth
Ndiyaku cela ndinga danisi abazali bam naninina bawo
I'm asking to don't disappoint my parents ever father
Ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam naninina
I'm asking you my lord to don't disappoint my parents ever
Nanina nanina .ahaaaa.
Ever ever
Bawo ndiyaku cela ndinga danisi abazali bam nanina bawo
Father I'm asking to don't disappoint my parents ever
Ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam nanina
I'm asking my lord to don't disappoint my parents ever
Naninina... naninina ...naninina... naninina... naninina...
Ever and ever
Bawo ...
Father
  • 26

Last activities

One place, for music creators.

Get early access