Lyrics and TranslationFalling

Trevor Daniel

Last update on: February 17, 2020

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

My last made me feel like I would never try again
Lần cuối cùng của anh làm cho anh cảm thấy như anh sẽ không bao giờ thử lại
But when I saw you, I felt something I never felt
Nhưng khi nhìn thấy em, anh cảm thấy một thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy
Come closer, I'll give you all my love
Đến gần hơn, anh sẽ trao cho em tất cả tình yêu của anh
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Nếu em đối xử đúng với anh, em yêu, anh sẽ cho em mọi thứ
My last made me feel like I would never try again
Lần cuối cùng của anh làm cho anh cảm thấy như anh sẽ không bao giờ thử lại
But when I saw you, I felt something I never felt
Nhưng khi nhìn thấy em, anh cảm thấy một thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy
Come closer, I'll give you all my love
Đến gần hơn, anh sẽ trao cho em tất cả tình yêu của anh
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Nếu em đối xử đúng với anh, em yêu, anh sẽ cho em mọi thứ
Talk to me, I need to hear you need me like I need ya
Nói chuyện với anh, anh cần nghe em cần anh như anh cần em
Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, love
Yêu anh, anh muốn biết em cảm thấy anh như thế nào, tình yêu
Before you, baby, I was numb, drowned out pain by pouring up
Trước em, em ơi, anh tê dại, át đi nỗi đau bằng cách trút lên.
Speeding fast on the run, never want to get caught up
Tăng tốc nhanh trên đường chạy, không bao giờ muốn bị bắt kịp
Now you the one that I'm calling
Bây giờ em là người mà anh đang gọi
Swore that I'd never fall again, don't think I'm just talking
Thề là anh không bao giờ quên, đừng nghĩ anh chỉ đang nói
I think I might go all in, no exceptions, girl, I need ya
Anh nghĩ rằng anh có thể đi tất cả, không có ngoại lệ, cô gái, anh cần em

My last made me feel like I would never try againTrevor Daniel

Think I'm out of my mind, 'cause I can't get enough
Nghĩ rằng anh mất trí, vì anh không thể có đủ
Only one that I give my time, 'cause I got eyes for ya
Chỉ có một thứ mà anh dành thời gian cho mình, vì anh đã nhận nó cho em
Might make an exception for ya, 'cause I been feeling ya
Có thể tạo một ngoại lệ cho em, vì anh đã cảm thấy ya
Think I might be out of my mind, I think that you're the one
Nghĩ rằng anh có thể mất trí, anh nghĩ rằng em là người duy nhất
My last made me feel like I would never try again
Lần cuối cùng của anh làm cho anh cảm thấy như anh sẽ không bao giờ thử lại
But when I saw you, I felt something I never felt
Nhưng khi nhìn thấy em, anh cảm thấy một thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy
Come closer, I'll give you all my love
Đến gần hơn, anh sẽ trao cho em tất cả tình yêu của anh
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Nếu em đối xử đúng với anh, em yêu, anh sẽ cho em mọi thứ
My last made me feel like I would never try again
Lần cuối cùng của anh làm cho anh cảm thấy như anh sẽ không bao giờ thử lại
But when I saw you, I felt something I never felt
Nhưng khi nhìn thấy em, anh cảm thấy một thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy
Come closer, I'll give you all my love
Đến gần hơn, anh sẽ trao cho em tất cả tình yêu của anh
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Nếu em đối xử đúng với anh, em yêu, anh sẽ cho em mọi thứ
I'll never give my all again
Anh sẽ không bao giờ cho đi tất cả
'Cause I'm sick of falling down
Vì anh bị bệnh ngã
When I open up and give my trust
Khi anh mở lòng và trao niềm tin
They find a way to break it down
Họ tìm cách phá vỡ nó
Tear me up inside, and you break me down
Xé anh ra bên trong, và em phá vỡ anh
  • 2k

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now