Lyrics and TranslationBlinding Lights

The Weeknd

Last update on: February 13, 2020

Original Lyrics

armenianTranslation in Armenian

Yeah
Յեհ
I've been tryna call
Ես փորձում էի զանգել
I've been on my own for long enough
Ես միայնակ էի բավական ժամանակ
Maybe you can show me how to love, maybe
Գուցե ինձ ցույց տաս ինչպես սիրել, գուցե
I'm going through withdrawals
Ես կախվածությունից եմ ազատվել
You don't even have to do too much
Քեզանից շատ բան չի էլ պահանջվում
You can turn me on with just a touch, baby
Դու կարող ես ինձ միացնել մի հպումով, փոքրիկս
I look around and
Ես կողքերս եմ նայում և
Sin City's cold and empty (Oh)
Մեղքերի քաղաքը սառն է ու դատարկ (օհ)
No one's around to judge me (Oh)
Չկա ոչ մեկ, ով ինձ կդատի (օհ)
I can't see clearly when you're gone
Չեմ կարող տեսնել' գնացել ես թե չէ
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Ասացի, ուհ, լույսերը ինձ կուրացրել են
No, I can't sleep until I feel your touch
Չէ, ես չեմ քնի մինչև չզգամ քո հպումը
I said, ooh, I'm drowning in the night
Ասացի, ուհ, ես խորտակվում եմ գիշերում
Oh, when I'm like this, you're the one I trust
Ուհ, էսպիսի պահերին միայն քեզ եմ վստահում
Hey, hey, hey
Հեյ, հեյ, հեյ
I'm running out of time
Ես ժամանակ չունեմ

I said, ooh, I'm blinded by the lightsThe Weeknd

'Cause I can see the sun light up the sky
Տեսնում եմ արդեն արևի շողերը երկնքում
So I hit the road in overdrive, baby, oh
Ուստի ես օվերդրայվ եմ բացում, փոքրիկս, օհ
The city's cold and empty (Oh)
Քաղաքը սառն է ու դատարկ (օհ)
No one's around to judge me (Oh)
Չկա ոչ մեկ, ով ինձ կդատի (օհ)
I can't see clearly when you're gone
Չեմ կարող տեսնել' գնացել ես թե չէ
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Ասացի, ուհ, լույսերը ինձ կուրացրել են
No, I can't sleep until I feel your touch
Չէ, ես չեմ քնի մինչև չզգամ քո հպումը
I said, ooh, I'm drowning in the night
Ասացի, ուհ, ես խորտակվում եմ գիշերում
Oh, when I'm like this, you're the one I trust
Ուհ, էսպիսի պահերին միայն քեզ եմ վստահում
I'm just calling back to let you know (Back to let you know)
Ես ուղղակի անցնում եմ, որ քեզ տեղեկացնեմ (որ քեզ տեղեկացնեմ)
I could never say it on the phone (Say it on the phone)
Ես դա երբեք հեռախոսով չեմ կարող ասել (հեռախոսով ասել)
Will never let you go this time (Ooh)
Քեզ երբեք բաց չեմ թողնի այս անգամ (ուհ)
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Ասացի, ուհ, լույսերը ինձ կուրացրել են
No, I can't sleep until I feel your touch
Չէ, ես չեմ քնի մինչև չզգամ քո հպումը
Hey, hey, hey
Հեյ, հեյ, հեյ
Hey, hey, hey
Հեյ, հեյ, հեյ
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Ասացի, ուհ, լույսերը ինձ կուրացրել են
No, I can't sleep until I feel your touch
Չէ, ես չեմ քնի մինչև չզգամ քո հպումը
  • 1k

Last activities

Synced byAnkur Gupta
Translated byDeba Prakash

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now