Last update on: November 24, 2017
No translations availableNo translations available
#together against coronavirus

به نام بخشنده بزرگ داور بر حق به نام خداوند ایثار و انصاف

خارم اگر از خاری خارم تو مپنداری دانم که مرا با گل یک جا تو نگهداری گل را تو به آن گویی که از عشق معطر شد آن گل که فقط گل بود در حادثه پر پر شد سودای تو را دارم من از دل و از جانم گفتند که پیدا شو دیدند که پنهانم گفتند که پیدا کن خود را و تو را با هم گفتند که پیدا هست در هر نفس آدم پیداست و من پنهان من در تن و او در جان یک آن نظری کردم در خود گذری کردم دیدم که نه در دوری نزدیک تر از نوری در راه عبور از تو من این همه دور از تو یک عمر نیندیشم هیهات، تو در پیشم چشم است که بینا نیست در عشق که این ها نیست یک عمر نیندیشم هیهات، تو در پیشم چشم است که بینا نیست در عشق که این ها نیست

No translations availableNo translations available
  • 5

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now