Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Last update on: June 27, 2020

Original Lyrics

macedonianTranslation in Macedonian (94%)

I love it when you call me señorita
Обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish I could pretend I didn't need ya
Посакувам да можам да се преправам дека не ми требаш
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you keep me coming for ya
Оуу, ме тераш да доаѓам по тебе
Land in Miami
Имот во Мајами
The air was hot from summer rain
Воздухот беше врел од летниот дожд
Sweat drippin' off me
Пот се цеди од мене
Before I even knew her name, la-la-la
Пред да ѝ го дознаам името, ла-ла-ла
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Изгледаше како оуу-ла-ла-ла (Да, не)
Sapphire moonlight
Сафирна месечева светлина
We danced for hours in the sand
Игравме со часови на песокот
Tequila Sunrise
Текила санрајс
Her body fit right in my hands, la-la-la
Нејзиното тело добро се вклопува во рацеве, ла-ла-ла
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Изгледаше како оуу-ла-ла-ла, да
I love it when you call me señorita
Обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish I could pretend I didn't need ya
Посакувам да можам да се преправам дека не ми требаш
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Оуу, знаеш дека обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Посакувам да не беше претешко да те оставам
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you keep me coming for ya
Оуу, ме тераш да доаѓам по тебе

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Заклучени во хотелот
There's just some things that never change
Има само неколку работи кои не се менуваат
You say we're just friends
Рече дека сме само другари
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Но другарите не го знаат твојот вкус, ла-ла-ла
'Cause you know it's been a long time coming
'Cause you know it's been a long time coming
Don't ya let me fall, oh
Don't ya let me fall, oh
Ooh, when your lips undress me
Ууу, кога твоите усни ме соблекуваат
Hooked on your tongue
Уловена на твојот јазик
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ууу, љубов, твојот бакнеж е смртоносен, не запирај
I love it when you call me señorita
Обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish I could pretend I didn't need ya
Посакувам да можам да се преправам дека не ми требаш
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Оуу, знаеш дека обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Посакувам да не беше претешко да те оставам
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you keep me coming for ya
Оуу, ме тераш да доаѓам по тебе
All along I've been coming for ya (For you)
Цело време идав по тебе (По тебе)
And I hope it meant something to you (Ooh)
И се надевам тоа ти значи нешто
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for you)
Спомни ми го името, и идам по тебе (Идам по тебе)
Coming for ya (Coming for you)
Идам по тебе (Идам по тебе)
For ya
По тебе
For ya (Oh, she loves it when I call)
По тебе (Оу, таа обожава кога ќе дојдам)
For ya
По тебе
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you keep me coming for ya
Оуу, ме тераш да доаѓам по тебе
  • 14k

Last activities

Translated byشیخ احمد

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now