Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes, Camila Cabello

Last update on: July 25, 2019

Original Lyrics

macedonianTranslation in Macedonian

I love it when you call me Señorita
Обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish I could pretend I didn't need ya
Посакувам да можам да се преправам дека не ми требаш
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you keep me coming for ya
Оуу, ме тераш да доаѓам по тебе
Land in Miami
Плац во Мајами
The air was hot from summer rain
Воздухот беше врел од летниот дожд
Sweat drippin' off me
Пот се цеди од мене
Before I even knew her name, la-la-la
Пред да ѝ го дознаам името, ла-ла-ла
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Изгледаше како оуу-ла-ла-ла (Да, не)
Sapphire moonlight
Сафирна месечева светлина
We danced for hours in the sand
Игравме со часови на песокот
Tequila sunrise
Текила санрајс
Her body fit right in my hands, la-la-la
Нејзиното тело добро се вклопува во рацеве, ла-ла-ла
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Изгледаше како оуу-ла-ла-ла, да
I love it when you call me Señorita
Обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish I could pretend I didn't need ya
Посакувам да можам да се преправам дека не ми требаш
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Оуу, знаеш дека обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Посакувам да не беше претешко да те оставам
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you keep me coming for ya
Оуу, ме тераш да доаѓам по тебе

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Заклучени во хотелот
There's just some things that never change
Има само неколку работи кои не се менуваат
You say we're just friends
Рече дека сме само другари
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Но другарите не го знаат твојот вкус, ла-ла-ла
'Cause you know it's been a long
Зошто знаеш дека долго
Time coming, don't ya let me fall, ooh
Време доаѓаше, не оставај ме да паднам, ууу
Ooh, when your lips undress me
Ууу, кога твоите усни ме соблекуваат
Hooked on your tongue
Уловена на твојот јазик
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ууу, љубов, твојот бакнеж е смртоносен, не запирај
I love it when you call me Señorita
Обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish I could pretend I didn't need ya
Посакувам да можам да се преправам дека не ми требаш
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Оуу, знаеш дека обожавам кога ме викаш Сењорита
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Посакувам да не беше претешко да те оставам
But every touch is ooh-la-la-la
Но секој допир е оу-ла-ла-ла
It's true, la-la-la
Вистина е, ла-ла-ла
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you keep me coming for ya
Оуу, ме тераш да доаѓам по тебе
All along I've been coming for ya (For you)
Цело време идав по тебе (По тебе)
And I hope it means something to you
И се надевам тоа ти значи нешто
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for ya)
Спомни ми го името, и идам по тебе (Идам по тебе)
Coming for ya (Coming for ya)
Идам по тебе (Идам по тебе)
For ya
По тебе
For ya (Oh, she loves it when I come)
По тебе (Оу, таа обожава кога ќе дојдам)
For ya
По тебе
Ooh, I should be runnin'
Ооу, треба да бегам
Ooh, you keep me coming for ya
Оуу, ме тераш да доаѓам по тебе
  • 7k

Last activities

Translated byTony Maxime

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now