Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Last update on: June 27, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

I love it when you call me señorita
Gusto ko pag tinatawag mo 'kong Señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Hiling ko sana'y magkunwari akong 'di kita kailangan
But every touch is ooh-la-la-la
Pero ang bawat hawak ay ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, dapat akong tumakbo
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, pinababalik mo ako para sa'yo
Land in Miami
Lumapag sa Miami
The air was hot from summer rain
Ang hangin ay mainit mula sa ulan ng tag-init
Sweat drippin' off me
Ang pawis ay tumutulo
Before I even knew her name, la-la-la
Bago ko malaman ang n'ya, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Para ngang ooh-la-la-la (Oo, hindi)
Sapphire moonlight
Bughaw na liwanag ng buwan
We danced for hours in the sand
Ilang oras kaming sumayaw sa buhangin
Tequila Sunrise
Kahel na pagsikat ng araw
Her body fit right in my hands, la-la-la
Ang katawan n'ya'y sakto sa'king kamay, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Pakiramdam na ohh-la-la-la, oo
I love it when you call me señorita
Gusto ko pag tinatawag mo 'kong Señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Hiling ko sana'y magkunwari akong 'di kita kailangan
But every touch is ooh-la-la-la
Pero ang bawat hawak ay ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, dapat akong tumakbo
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ooh, alam mo na gusto ko na tinatawag mo akong Señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Hiling ko'y sana hindi ka mahirap iwanan
But every touch is ooh-la-la-la
Pero ang bawat hawak ay ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, dapat akong tumakbo
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, pinababalik mo ako para sa'yo

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Nasaraduhan sa hotel
There's just some things that never change
May mga bagay na hindi nagbabago
You say we're just friends
Sabi mo, magkaibigan lang tayo
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Pero 'di alam ng mga kaibigan kung ano ang lasa mo, la-la-la
'Cause you know it's been a long time coming
Kasi alam mong matagal na dadating
Don't ya let me fall, oh
'Wag hayaang ako'y mahulog, ooh
Ooh, when your lips undress me
Ooh, kapag ang labi mo'y hinuhubaran ako
Hooked on your tongue
Nakakabit ako sa iyong dila
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ooh, mahal, ang iyong halik ay nakakamatay, 'wag tumigil
I love it when you call me señorita
Gusto ko pag tinatawag mo 'kong Señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Hiling ko sana'y magkunwari akong 'di kita kailangan
But every touch is ooh-la-la-la
Pero ang bawat hawak ay ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, dapat akong tumakbo
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ooh, alam mo na gusto ko na tinatawag mo akong Señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Hiling ko'y sana hindi ka mahirap iwanan
But every touch is ooh-la-la-la
Pero ang bawat hawak ay ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, dapat akong tumakbo
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, pinababalik mo ako para sa'yo
All along I've been coming for ya (For you)
Pinababalik mo lang pala ako para sa'yo (para sa'yo)
And I hope it meant something to you (Ooh)
At sana ay may kahulugan ito sa'yo (ooh)
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for you)
Tawagan mo ang aking pangalan, pupunta ako para sa'yo (pupunta para sa'yo)
Coming for ya (Coming for you)
Pupunta para sa'yo (Pupunta para sa'yo)
For ya
Para sa'yo
For ya (Oh, she loves it when I call)
Para sa'yo (Oh, gusto n'ya 'pag tinatawagan ko s'ya)
For ya
Para sa'yo
Ooh, I should be runnin'
Ooh, dapat akong tumakbo
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, pinababalik mo ako para sa'yo
  • 14k

Last activities

Translated byشیخ احمد

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now