Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Last update on: June 27, 2020

Original Lyrics

armenianTranslation in Armenian

I love it when you call me señorita
Սիրում եմ, երբ ինձ անվանում ես սենյորիտա
I wish I could pretend I didn't need ya
Երանի կարողանայի ձևացնել, թե չունեմ քո կարիքը
But every touch is ooh-la-la-la
Բայց ամեն հպումը ուհ-լա-լա-լա
It's true, la-la-la
Իրոք, լա-լա-լա
Ooh, I should be runnin'
Ուհ, ես պիտի վազեմ
Ooh, you keep me coming for ya
Ուհ, ստիպում ես քեզ մոտ գալ
Land in Miami
Իջա Մայամի
The air was hot from summer rain
Օդը տաք էր ամառվա անձրևից
Sweat drippin' off me
Քրտինքը թափվում է վրայիցս
Before I even knew her name, la-la-la
Նույնիսկ մինչև նրա անունը իմանալը, լա-լա-լա
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Դա կարծես ուհ-լա-լա-լա (յեհ, ոչ)
Sapphire moonlight
Կափ-կապույտ լուսնի լույս
We danced for hours in the sand
Մենք պարեցինք ժամերով ավազի մեջ
Tequila Sunrise
Տեկիլայի գույնի արևածագ
Her body fit right in my hands, la-la-la
Նրա մարմինը լրիվ իմ ձեռքերում, լա-լա-լա
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Դա կարծես ուհ-լա-լա-լա, յեհ
I love it when you call me señorita
Սիրում եմ, երբ ինձ անվանում ես սենյորիտա
I wish I could pretend I didn't need ya
Երանի կարողանայի ձևացնել, թե չունեմ քո կարիքը
But every touch is ooh-la-la-la
Բայց ամեն հպումը ուհ-լա-լա-լա
It's true, la-la-la
Իրոք, լա-լա-լա
Ooh, I should be runnin'
Ուհ, ես պիտի վազեմ
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ուհ, գիտես որ սիրում եմ, երբ անվանում ես ինձ Սենյորիտա
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Երանի այդքան դժվար չլիներ քեզ լքելը
But every touch is ooh-la-la-la
Բայց ամեն հպումը ուհ-լա-լա-լա
It's true, la-la-la
Իրոք, լա-լա-լա
Ooh, I should be runnin'
Ուհ, ես պիտի վազեմ
Ooh, you keep me coming for ya
Ուհ, ստիպում ես քեզ մոտ գալ

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Փակված հոթելում
There's just some things that never change
Ուղղակի կան բաներ, որ երբեք չեն փոխում
You say we're just friends
Ասում ես' մենք միայն ընկերներ ենք
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Բայց ընկերները չգիտեն քո մարմնի համը, լա-լա-լա
'Cause you know it's been a long time coming
Չէ որ գիտես, երկար եմ եկել
Don't ya let me fall, oh
Դու չթողես ինձ կոտրվեմ, ուհ
Ooh, when your lips undress me
Ուհ, երբ քո շուրթերը մերկացնում են ինձ
Hooked on your tongue
Կպած եմ լեզվիցդ
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ուհ, սեր, քո համբույրը մահացու է, կանգ մի առ
I love it when you call me señorita
Սիրում եմ, երբ ինձ անվանում ես սենյորիտա
I wish I could pretend I didn't need ya
Երանի կարողանայի ձևացնել, թե չունեմ քո կարիքը
But every touch is ooh-la-la-la
Բայց ամեն հպումը ուհ-լա-լա-լա
It's true, la-la-la
Իրոք, լա-լա-լա
Ooh, I should be runnin'
Ուհ, ես պիտի վազեմ
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ուհ, գիտես որ սիրում եմ, երբ անվանում ես ինձ Սենյորիտա
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Երանի այդքան դժվար չլիներ քեզ լքելը
But every touch is ooh-la-la-la
Բայց ամեն հպումը ուհ-լա-լա-լա
It's true, la-la-la
Իրոք, լա-լա-լա
Ooh, I should be runnin'
Ուհ, ես պիտի վազեմ
Ooh, you keep me coming for ya
Ուհ, ստիպում ես քեզ մոտ գալ
All along I've been coming for ya (For you)
Այսքան երկար եկել եմ քեզ համար (քեզ համար)
And I hope it meant something to you (Ooh)
Ու հույս ունեմ դա արժեք ունի քեզ համար
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for you)
Կանչիր ինձ, քեզ մոտ կգամ (քեզ մոտ)
Coming for ya (Coming for you)
Քեզ մոտ կգամ (քեզ մոտ)
For ya
Քեզ մոտ
For ya (Oh, she loves it when I call)
Քեզ մոտ (Ուհ, դու սիրում ես, երբ գալիս եմ)
For ya
Քեզ մոտ
Ooh, I should be runnin'
Ուհ, ես պիտի վազեմ
Ooh, you keep me coming for ya
Ուհ, ստիպում ես քեզ մոտ գալ
  • 14k

Last activities

Translated byشیخ احمد

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now