Lyrics and TranslationHips Don't Lie

Shakira

Last update on: March 13, 2019

Original Lyrics

slovakTranslation in Slovak (93%)

Ladies up in here tonight
ženy tu v noci
No fighting
žiadne boje
We got the refugees up in here (no fighting)
máme tu utečencov (žiadne boje)
No fighting
žiadne boje
Shakira, Shakira
Shakira, Shakira
I never really knew that she could dance like this
nikdy som nevedel o Tom že vie takto tancovať
She makes a man want to speak Spanish
núti mužov chcieť sa učiť po španielsky
¿Cómo se llama? (sí), bonita (sí)
ako sa voláš? (áno), pekná (áno)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Môj dom, váš dom (Shakira, Shakira)
Oh, baby, when you talk like that
oh miláčik keď tak rozprávaš
You make a woman go mad
robíš zo žien blázna
So be wise (sí) and keep on (sí)
tak buď múdry (áno) a neprestávaj (áno)
Reading the signs of my body
čítať (spoznávať) znaky môjho tela
I'm on tonight, you know my hips don't lie
som tu v noci, vieš že moje boky neklamú
And I'm starting to feel it's right
a začínam cítiť že je to správne
All the attraction, the tension
všetka tá pozornosť, nervozita
Don't you see, baby? This is perfection
nevidíš Zlatko? toto je perfekcia
Hey, girl, I can see your body moving
hey, dievča vidím tvoje telo sa hýbať
And it's driving me crazy
a dovadza ma to do šialenstva
And I didn't have the slightest idea
a nemal som ani poňatia
Until I saw you dancing
dokým som ťa nevidel tancovať
And when you walk up on the dance floor
a keď vyjdes na parket
Nobody cannot ignore the way you move your body, girl
nikto nedokáže ignorovať spôsob akým hybes svoje telo dievča
And everything's so unexpected
a všetko je také nečakane
The way you right and left it
spôsob ako si odišla
So you can keep on shaking it
tak môžeš pokračovať hybanim tým
I never really knew that she could dance like this
nikdy som nevedel o Tom že vie takto tancovať
She makes a man want to speak Spanish
núti mužov chcieť sa učiť po španielsky
¿Cómo se llama? (sí), bonita (sí)
ako sa voláš? (áno), pekná (áno)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Môj dom, váš dom (Shakira, Shakira)
Oh, baby, when you talk like that
oh miláčik keď tak rozprávaš
You make a woman go mad
robíš zo žien blázna
So be wise (sí) and keep on (sí)
tak buď múdry (áno) a neprestávaj (áno)
Reading the signs of my body
čítať (spoznávať) znaky môjho tela
I'm on tonight, you know my hips don't lie
som tu v noci, vieš že moje boky neklamú
And I'm starting to feel you, boy
a začínam ťa cítiť chlapec
Come on, let's go, real slow
no poď, poďme, naozaj pomaly
Don't you see, baby? Así es perfecto
nevidíš Zlatko?
Baby, I know I'm on tonight, my hips don't lie
Zlatko, som tu túto noc, moje boky neklamú
And I'm starting to feel it's right
a začínam cítiť že je to správne
All the attraction, the tension
všetka tá pozornosť, nervozita
Don't you see, baby? This is perfection
nevidíš Zlatko? toto je perfekcia

I never really knew that she could dance like thisShakira

Oh, boy, I can see your body moving
oh chlapce, vidím tvoje telo sa hýbať
Half animal, half man
z polovice zviera, z polovice muž
I don't, don't really know what I'm doing
neviem čo naozaj robím
But you seem to have a plan
ale vyzeráš že máš plán
My will and self-restraint
moja vôľa a sebazákaz
Have come to fail now, fail now
teraz zlyhali, zlyhali
See, I'm doing what I can, but I can't, so you know
pozri, robím čo viem, ale zároveň nemôžem, takže vieš
That's a bit too hard to explain
je to trošku ťažké na vysvetlenie
Baila en la calle de noche
Baila en la calle de noche
Baila en la calle de día
Baila en la calle de día
Baila en la calle de noche
Baila en la calle de noche
Baila en la calle de día
Baila en la calle de día
I never really knew that she could dance like this
nikdy som nevedel o Tom že vie takto tancovať
She makes a man want to speak Spanish
núti mužov chcieť sa učiť po španielsky
¿Cómo se llama? (sí), bonita (sí)
ako sa voláš? (áno), pekná (áno)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Môj dom, váš dom (Shakira, Shakira)
Oh, baby, when you talk like that
oh miláčik keď tak rozprávaš
You know you got me hypnotized
vieš že má zhypnotizuješ
So be wise (sí) and keep on (sí)
tak buď múdry (áno) a neprestávaj (áno)
Reading the signs of my body
čítať (spoznávať) znaky môjho tela
Señorita, feel the conga
slečna, cíť
Let me see you move like you come from Colombia
ukáž mi ako sa pohybuješ akoby si bola z Columbie
Mira, en Barranquilla se baila así, say it!
Mira, en Barranquilla se baila así, say it!
En Barranquilla se baila así
En Barranquilla se baila así
Yeah, she's so sexy, every man's fantasy
áno, je veľmi sexy, fantaziou každého muža
A refugee like me back with the Fugees from a third world country
utečenec ako ja s utečencami z krajín tretieho sveta
I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump
idem spať ako keď Pac nosil pre Humpty Hump
We need a whole club dizzy
potrebujeme aby sa celému klubu točila hlava
Why the CIA wanna watch us?
prečo nás chce CIA sledovať?
Colombians and Haitians
Columbijčania a Haičania
I ain't guilty, it's a musical transaction
nie som vinný, je to hudobná transakcia
Boo-boop-so-boop, no more do we snatch ropes
boo boob so boop
Refugees run the seas 'cause we own our own boats
utečenci ovládajú moria pretože vlastníme naše vlastne lode
I'm on tonight, my hips don't lie
som tu dnes v noci, moje boky neklamú
And I'm starting to feel you, boy
a začínam ťa cítiť chlapec
Come on, let's go, real slow
no poď, poďme, naozaj pomaly
Baby, like this is perfecto
miláčik toto je perfekcia
Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie
oh, vieš že som tu v noci, moje boky neklamú
And I'm starting to feel it's right
a začínam cítiť že je to správne
The attraction, the tension
tá pozornosť, nervozita
Baby, like this is perfection
Zlatko toto je perfekcia
No fighting
žiadne boje
No fighting
žiadne boje
  • 5k

Last activities

Synced byBased Gamer
Translated byKekslauch

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now