Flag as instrumental
Thương Là Thương Thế Thôi Môi Hồng Xao Xuyến Mắt Ai - lyrics

Môi Hồng Xao Xuyến Mắt Ai

Miu Lê