Lyrics and TranslationMemories

Maroon 5

Last update on: September 20, 2019

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

Here's to the ones that we got
Ito ay para sa mga taong nakuha natin
Cheers to the wish you were here, but you're not
Masaya sa hiling na sana ay narito ka, ngunit hindi
'Cause the drinks bring back all the memories
Dahil ang mga inumin ay ibinabalik ang lahat ng mga alaala
Of everything we've been through
Ng lahat ng pinagdaanan natin
Toast to the ones here today
Kampay para sa mga taong narito ngayon
Toast to the ones that we lost on the way
Kampay para sa mga taong nawala natin sa landas
'Cause the drinks bring back all the memories
Dahil ang mga inumin ay ibinabalik ang lahat ng mga alaala
And the memories bring back, memories bring back you
At ang mga alaala ay ibinabalik, mga alaala ay ibinabalik ka
There's a time that I remember, when I did not know no pain
Mayro'ng panahon na naaalala ko, noong hindi ko alam na walang nararamdaman na sakit
When I believed in forever, and everything would stay the same
Noong naniwala tayo sa habangbuhay, at ang lahat ay mananatili na gayon pa rin
Now my heart feel like December when somebody say your name
Ngayon ang puso ko'y nakakaramdam ng parang Disyembre kapag nasasabi ng iba ang iyong pangalan
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah
Dahil hindi ko magawang tawagan ka, ngunit alam ko na balang araw ay magagawa ko, yeah
Everybody hurts sometimes
Lahat nasasaktan paminsan-minsan
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Lahat nasasaktan sa balang araw, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Ngunit magiging ayos din ang lahat
Go and raise a glass and say, ayy
Kaya tara at itaas ang baso at sabihing, ayy
Here's to the ones that we got
Ito ay para sa mga taong nakuha natin
Cheers to the wish you were here, but you're not
Masaya sa hiling na sana ay narito ka, ngunit hindi
'Cause the drinks bring back all the memories
Dahil ang mga inumin ay ibinabalik ang lahat ng mga alaala
Of everything we've been through
Ng lahat ng pinagdaanan natin
Toast to the ones here today
Kampay para sa mga taong narito ngayon
Toast to the ones that we lost on the way
Kampay para sa mga taong nawala natin sa landas
'Cause the drinks bring back all the memories
Dahil ang mga inumin ay ibinabalik ang lahat ng mga alaala
And the memories bring back, memories bring back you
At ang mga alaala ay ibinabalik, mga alaala ay ibinabalik ka
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo

'Cause the drinks bring back all the memoriesMaroon 5

Memories bring back, memories bring back you
Ang mga alaala ay ibinabalik, ang mga alaala ay ibinabalik ka
There's a time that I remember when I never felt so lost
Mayro'ng oras na naaalala ko na hindi ko kailanman naramdaman na ako'y naligaw
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (ooh, yeah)
Noong naramdaman ko na ang lahat ng poot ay napakalakas upang pigilin (ooh, yeah)
Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark
Ngayon ang puso ko ay parang umiinit at nililiwanag nito ang kadiliman
I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah
Dadalhin ko ang mga sulo na ito para sa'yo, dahil alam mong hindi ko ito ihuhulog, yeah
Everybody hurts sometimes
Lahat nasasaktan paminsan-minsan
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Lahat nasasaktan sa balang araw, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Ngunit magiging ayos din ang lahat
Go and raise a glass and say, ayy
Kaya tara at itaas ang baso at sabihing, ayy
Here's to the ones that we got (oh-oh)
Ito ay para sa mga taong nakuha natin (oh-oh)
Cheers to the wish you were here, but you're not
Masaya sa hiling na sana ay narito ka, ngunit hindi
'Cause the drinks bring back all the memories
Dahil ang mga inumin ay ibinabalik ang lahat ng mga alaala
Of everything we've been through (no, no)
Ng lahat ng pinagdaanan natin (hindi, hindi)
Toast to the ones here today (ayy)
Kampay para sa mga taong nandito ngayon (ayy)
Toast to the ones that we lost on the way
Kampay para sa mga taong nawala natin sa landas
'Cause the drinks bring back all the memories (ayy)
Dahil ang mga inumin ay ibinabalik ang lahat ng mga alaala (ayy)
And the memories bring back, memories bring back you
At ang mga alaala ay ibinabalik, mga alaala ay ibinabalik ka
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you
Ang mga alaala ay ibinabalik, ang mga alaala ay ibinabalik ka
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (ooh, yeah)
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (ooh, yeah)
Memories bring back, memories bring back you
Ang mga alaala ay ibinabalik, ang mga alaala ay ibinabalik ka
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hindi, hindi
Memories bring back, memories bring back you
Ang mga alaala ay ibinabalik, ang mga alaala ay ibinabalik ka
  • 3k

Last activities

Translated byBrandit Planet

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now