LyricsBoxmätsch

Mani Matter

  • Written by:
Last update on: October 28, 2020
1 Translation available1 Translation available

Zwee boxer im ring Gäh nang uf e gring Si füelen enang

Mau zersch uf e zang De plötzlech machts päng Me fragt sech öbs läng Nei, s geit nid gschwing Beid stöh no im ring Jitz wider e rung Tätschpum das isch gsung Dr eint drückt afang Dr anger aD wang E kinnhaagge päng Doch dä steit no gäng Derfür sprützt afang Chly bluet umenang Zwee boxer im ring Gäh nang uf e gring U wider machts päng Me fragt sech öbs läng U dasmau mit schwung U jitz isch er dung Da plötzlech machts bong U das isch dr gong Jitz wider e rung S isch scho e haub stung Dr eint isch afang Chly schlächt binenang Jitz eine tätschpum Er flügt er flügt um Cha nümm ufecho Und jitz isch k.o Bravo!

1 Translation available1 Translation available
  • 0

Last activities

Synced byOkayThan
Translated byMartin Born

One place, for music creators.

Learn more