Lyrics and TranslationTouch

Little Mix

Last update on: November 13, 2020

Original Lyrics

nepaliTranslation in Nepali

You and I and nobody else
तिमि म र अरु कोहीपनि nai
Feeling feelings I've never felt
कहिले न महशूश गरेको कुरा महशूश गर्दै।
The way you got me under your spell
तिमीले मलाई गरेको तिम्रो त्यो जादु
Don't you keep it all to yourself
सबै आफुले मात्र यो नराख
So won't you take it?
त्येसैले तिमी यो राख्न सक्दैनौ
I feel like for the first time I am not faking
Pahila patak lagdai xa ki ma yo jhut gardai xaina
Fingers on my buttons and now you're playing
मेरो बटनमा औला त्येतिनै बेला तिमी खेलाउदै थियौ
Master of anticipation, don't you keep it all to yourself
जादुको गुरु सबै आफुले मात्र यो नराख
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To knock me off of my feet all week
साता भरि मेरो पाउ परेको
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To take control of my whole body
मेरो सबै सरिरको नियन्त्रण लिन
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To knock me off of my feet, all week
मेरो खुट्टाबाट जमिन सर्काइदीने।
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To take control of my whole body
मेरो सबै सरिरको नियन्त्रण लिन
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Photograph with no T-shirt on
बिना टी सर्ट को फोटोग्राफ
Why you making me wait so long?
मलाइ किन येति धेरै कुरायेको?
(Wait so long)
यती धेरै parkhai
I promise to keep this a secret, I'll never tell
म कहिले भन्दैन यो कुरा गोप्य राख्न म बाचा गर्छु
But don't you keep it all to yourself
तर सबै आफुले मात्र यो नराख
So won't you take it?
त्येसैले तिमी यो राख्न सक्दैनौ
I feel like for the first time I am not faking
Pahila patak lagdai xa ki ma yo jhut gardai xaina
Fingers on my buttons and now you're playing
मेरो बटनमा औला त्येतिनै बेला तिमी खेलाउदै थियौ
Master of anticipation, don't you keep it all to yourself
जादुको गुरु सबै आफुले मात्र यो नराख
(To yourself)
Afulai Matra

Just a touch of your love is enoughLittle Mix

Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To knock me off of my feet all week
साता भरि मेरो पाउ परेको
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
तिम्रो मायाको स्पर्श मत्र, ओ (स्पर्श मात्र)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
तिम्रो मायाको स्पर्श मत्र, ओ (स्पर्श मात्र)
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To take control of my whole body
मेरो सबै सरिरको नियन्त्रण लिन
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
तिम्रो मायाको स्पर्श मत्र, ओ (स्पर्श मात्र)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
तिम्रो मायाको स्पर्श मत्र, ओ (स्पर्श मात्र)
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To knock me off of my feet all week
साता भरि मेरो पाउ परेको
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To take control of my whole body
मेरो सबै सरिरको नियन्त्रण लिन
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love, hey
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र हे
And now my whole week, my whole week is golden
र अहिले मेरो पुरै हप्ता पुरै हप्ता सुनौलो छ
Can you see me glowing? That's how I feel
तिमीले मलाई चम्किएको देखौ ? मैले कस्तो महसुस गरेको छु
And I'm not afraid to fade into emotions
र मलाई उत्तेजनामा पग्लिएर डर छैन
'Cause I know that this could be something real
किनकि यो कुनै कुरा सत्य हुन्छ मलाई थाहा छ
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To knock me off of my feet all week
साता भरि मेरो पाउ परेको
Just a touch of your love, oh
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र ओ
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
तिम्रो मायाको स्पर्श मत्र, ओ (स्पर्श मात्र)
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To take control of my whole body
मेरो सबै सरिरको नियन्त्रण लिन
Just a touch of your love, oh (Only a touch of your love)
तिम्रो मायको स्पर्श मात्र, ओ (माया को स्पर्श मात्र)
Just a touch of your love, oh (Want a touch of your)
तिम्रो मायाको स्पर्श मात्र, ओ (चाहियो तिम्रो स्पर्श)
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To knock me off of my feet, all week
मेरो खुट्टाबाट जमिन सर्काइदीने।
Just a touch of your love (Just a touch)
मायाको स्पर्श मात्र (स्पर्श मात्र)
Just a touch of your love (Just a touch)
मायाको स्पर्श मात्र (स्पर्श मात्र)
Just a touch of your love is enough
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र पर्याप्त हुन्छ
To take control of my whole body
मेरो सबै सरिरको नियन्त्रण लिन
Just a touch of your love, hey!
माया को स्पर्श , हे
Just a touch of your love, hey!
माया को स्पर्श , हे
Just a touch of your love
तिम्रो मायाको स्पर्स मात्र
  • 6k

Last activities

Last edit byVince Rodriguez
Translated byUsama Ahmed

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now