Flag as instrumental
Miami House Vol.2 Take Control - lyrics

Take Control

Leonardo Carioti & Fedo Ti. Feat. Vincent