Lyrics and TranslationIt's Goin' Down

LINKIN PARK

Last update on: July 25, 2017

Original Lyrics

czechTranslation in Czech (83%)

(Watch them flee)
(Sleduj jak prchají)
(Watch them flee)
(Sleduj jak prchají)
(Watch them flee)
(Sleduj jak prchají)
(Hip-Hop heads)
(Hip-hop hity)
(And you do it like this)
(A vy to děláte takhle)
(It's goin'down)
(Jde to dolů)
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
(It's goin'down)
(Jde to dolů)
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
The rhythm projects round the neck-sound
Rytmus nastiňuje dokola další zvuk
Reflects a complex hybrid-dialect now
Odráží složitý smíšený dialekt
Detect a message and the elements compressed down
Detekuje síť z mnoha prvků stlačených dolů
The melting pot of a super-futuresque style
Trávicí kotlík super-futureskního stylu
The combination of a vocal caress
Kombinace vokální pohlazení
With lungs that gasp for breath from emotional stress
S plícemi lapajícími po dechu od emočního stresu
With special effects
Se speciálními efekty
In a distorted collage
A zkreslenou koláží
Carefully lodged between beats of a rhythmic barrage
Pečlivě podané mezi beaty rytmické palby
A logical progression on the timeline
Logický vývoj na časové ose
The separation narrowed down to a fine line
Oddělení zúženo tenkou linií
To blur the edges so they blend together properly
Rozostření hrany tak že se budou správně prolínat
Take you on a audible odyssey
Vezmu tě na zvukovou odysseu
Now it's goin' down
Teď to jde dolů
Put it out for the world to see
Ukažte to celému světu
LP and X-men to the 10th degree
LP and X-men to the 10. stupně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
Nobody in the world is safe
Nikdo na světě není v bezpečí
When me melt down to wax in your enth degree
Když jsme roztavili vosk v naší nahrávacího bedně
Put it out for the world to see
Ukažte to celému světu
LP and X-men to the 10th degree
LP and X-men to the 10. stupně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
Nobody in the world is safe
Nikdo na světě není v bezpečí
When me melt down to wax in your enth degree
Když jsme roztavili vosk v naší nahrávacího bedně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
(Put it on!)
(Navrhni to!)
(Said' Go like this)
(říkal jsem že to jde)
(And you do it like this)
(A vy to děláte takhle)
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
One again it is
Opět jsou to
Compose sentences
Složené věty
All together venomous
Všechny dohromady, jedovaté
The four elements of natural force
čtyři prvky přirozené síly
Protected daily through the sound of the source
Promítané denně prostřednictvím zvukového zdroje
Everybody on board as we blend
Všichni na palubě promíchejme se
Distort with the pen
Meč s perem
The mightiest of weapons swinging right for the chin'
Nejmocnější zbraň kývající se přímo z brady
The elevate mental states long gone with the wind
Povýšit duševní stavy dávno pryč s větrem
To defend men who shoddy imitation pretends
Bránit se muže před chatrnou imitací předstírá
The style is simulation
Styl asimilace
Readily
Snadno

Put it out for the world to seeLINKIN PARK

Tracking through the weaponry
Přechází přes ozbrojení
Of a pure pedigree
Čistého rodokmenu
Cleverly
Cleverly
Seeing through whatever is ahead of me
Seeing through whatever is ahead of me
Whatever the weather be
Bez ohledu na počasí
Weirdness is steadily
Weirdness is steadily
Some terrestrial high
Some terrestrial high
A rhyme regiment just calling the shots
A rhyme regiment just calling the shots
Execution of collaborative plots
Execution of collaborative plots
Ready to bring the separation, the style to the stop
Ready to bring the separation, the style to the stop
A logical progression on the timeline
Logický vývoj na časové ose
The separation narrowed down to a fine line
Oddělení zúženo tenkou linií
To blur the edges so they blend together properly
Rozostření hrany tak že se budou správně prolínat
Take you on a audible odyssey
Vezmu tě na zvukovou odysseu
Now it's goin' down
Teď to jde dolů
Put it out for the world to see
Ukažte to celému světu
LP and X-men to the 10th degree
LP and X-men to the 10. stupně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
Nobody in the world is safe
Nikdo na světě není v bezpečí
When me melt down to wax in your enth degree
Když jsme roztavili vosk v naší nahrávacího bedně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
Put it out for the world to see
Ukažte to celému světu
LP and X-men to the 10th degree
LP and X-men to the 10. stupně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
Nobody in the world is safe
Nikdo na světě není v bezpečí
When me melt down to wax in your enth degree
Když jsme roztavili vosk v naší nahrávacího bedně
(X-men about to blast-off worldwide
(X-men brzy celosvětově odstartuje
X-men about to blast-off worldwide
X-men brzy celosvětově odstartuje
About to blast off
About to blast off
Worldwide)
Worldwide)
Put it out for the world to see
Ukažte to celému světu
LP and X-men to the 10th degree
LP and X-men to the 10. stupně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
Nobody in the world is safe
Nikdo na světě není v bezpečí
When me melt down to wax in your enth degree
Když jsme roztavili vosk v naší nahrávacího bedně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
Put it out for the world to see
Ukažte to celému světu
LP and X-men to the 10th degree
LP and X-men to the 10. stupně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
Nobody in the world is safe
Nikdo na světě není v bezpečí
When me melt down to wax in your enth degree
Když jsme roztavili vosk v naší nahrávacího bedně
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
(Put it on!)
(Navrhni to!)
(Said' Go like this)
(říkal jsem že to jde)
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
(And you do it like this)
(A vy to děláte takhle)
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
(Put it on!)
(Navrhni to!)
(Said' Go like this)
(říkal jsem že to jde)
(It's goin' down)
(Jde to dolů)
(And you do it like this)
(A vy to děláte takhle)
Like this
Takhle
  • 0

Last activities

Last edit byAndrew Sundberg
Translated byAnna

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now