Lyrics and TranslationSay You Won't Let Go

James Arthur

Last update on: September 13, 2016

Original Lyrics

afrikaansTranslation in Afrikaans

I met you in the dark
Ek ontmoet jou in die donker
You lit me up
Jy verlig my
You made me feel as though
Jy het my laat voel asof
I was enough
Ek was genoeg
We danced the night away
Ons gedans die nag weg
We drank too much
Ons drink te veel
I held your hair back when
Ek het jou hare terug toe
You were throwing up
Jy gooi
Then you smiled over your shoulder
Dan glimlag jy oor jou skouer
For a minute, I was stone cold sober
Vir 'n minuut, Ek was klip koue nugter
I pulled you closer to my chest
Ek trek jou nader aan my bors
And you asked me to stay over
En jy het my gevra om oor te bly
I said, I already told ya
Ek het gesê, Ek het reeds gesê ya
I think that you should get some rest
Ek dink dat jy 'n bietjie rus moet kry
I knew I loved you then
Ek het geweet ek julle liefgehad het
But you'd never know
maar jy sal nooit weet
Cause I played it cool
Want ek het dit koel
When I was scared of letting go
Toe ek was bang vir die loslaat
I know I needed you
Ek weet ek jy nodig
But I never showed
Maar ek het nooit gewys
But I wanna stay with you
Maar ek wil by jou bly
Until we're grey and old
Tot on grys en oud
Just say you won't let go
Sê net jy sal nie laat gaan
Just say you won't let go
Sê net jy sal nie laat gaan
I wake you up with some breakfast in bed
Ek wakker maak met 'n paar ontbyt in die bed
I'll bring you coffee
Ek sal jou koffie bring
With a kiss on your head
Met 'n soen op jou kop
And I'll take the kids to school
En Ek sal die kinders by die skool te neem
Wave them goodbye
Beweeg dit totsiens
And I'll thank my lucky stars for that night
En ek sal dank my sterre vir daardie

Until we're grey and oldJames Arthur

When you looked over your shoulder
As jy kyk oor jou skouer
For a minute, I forget that I'm older
Vir 'n minuut, Ek vergeet dat ek ouer
I wanna dance with you right now, oh
Ek wil dans saam Met jou op die oomblik, O
And you look as beautiful as ever
En jy kyk so mooi soos altyd
And I swear that everyday you'll get better
En ek sweer dat elke dag wat jy beter kry
You make me feel this way somehow
Jy maak my een of ander manier voel op hierdie manier
I'm so in love with you
Ek is so verlief op jou
And I hope you know
En ek hoop dat jy weet
Darling your love is more
Darling jou liefde is meer
than its worth in gold
As sy waarde in goud
We've come so far my dear
Ons het so ver gekom my liewe
Look how we've grown
Kyk hoe ons gegroei
And I wanna stay with you
En ek wil by jou bly
Until we're grey and old
Tot on grys en oud
Just say you won't let go
Sê net jy sal nie laat gaan
Just say you won't let go
Sê net jy sal nie laat gaan
I wanna live with you
Ek wil lewe met
Even when we're ghosts
Selfs wanneer ons spoke
Cause you were always there for me
Want jy was altyd daar vir my
When I needed you most
Toe ek die nodigste jy
I'm gonna love you till
Ek kan nie nou lief vi jou bewerk
My lungs give out
My longe gee uit
I promise till death we part
Ek belowe tot die dood ons deel
Like in our vows
Soos in ons geloftes
So I wrote this song for you
So ek het hierdie liedjie vir jou
Now everybody knows
Nou almal weet
Cause it's just you and me
Oorsaak is dit net ek en jy
Until we're grey and old
Tot on grys en oud
Just say you won't let go
Sê net jy sal nie laat gaan
Just say you won't let go
Sê net jy sal nie laat gaan
Just say you won't let go
Sê net jy sal nie laat gaan
Oh, just say you won't let go
Ag, net sê jy sal jou nie toelaat
  • 35k

Last activities

Last edit byEbony Aigbe
Synced byAlisson León
Translated byEmil Tupev
These lyrics have been translated into 50 languagesThese lyrics have been translated into 50 languages

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now