Lyrics and TranslationGolden

Harry Styles

Last update on: November 27, 2020

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

Ha!
Ha!
Golden, golden, golden as I open my eyes
Vàng, vàng, vàng khi tôi mở mắt
Holding focus, hoping, take me back to the light
Giữ tập trung, hy vọng, đưa tôi trở lại ánh sáng
I know you were way too bright for me
Tôi biết bạn đã quá sáng đối với tôi
I'm hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Tôi vô vọng, tan vỡ, vì vậy bạn chờ tôi trên bầu trời
Brown my skin just right
Da tôi vừa phải
You're so golden
Bạn thật là vàng
You're so golden
Bạn thật là vàng
I'm out of my head, and I know that you're scared
Tôi ra khỏi đầu và tôi biết rằng bạn sợ
Because hearts get broken
Bởi vì trái tim tan vỡ
I don't want to be alone
Tôi không muốn cô đơn
I don't want to be alone when it ends
Tôi không muốn cô đơn khi nó kết thúc
Don't wanna let you know
Đừng muốn cho bạn biết
I don't want to be alone
Tôi không muốn cô đơn
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Nhưng tôi có thể cảm thấy nó bị giữ lại (tôi cảm thấy nó bị giữ lại)

I don't want to be aloneHarry Styles

I can feel you take control (I can feel you take control)
Tôi có thể kiểm soát bạn ( tôi có thể kiểm soát bạn)
Of who I am, and all I've ever known
Tôi là ai và tất cả những gì tôi từng biết
Lovin' is the antidote
Lovin là thuốc giải độc
Golden
Vàng
You're so golden
Bạn thật là vàng
I don't want to be alone
Tôi không muốn cô đơn
You're so golden
Bạn thật là vàng
You're so golden
Bạn thật là vàng
I'm out of my head, and I know that you're scared
Tôi ra khỏi đầu và tôi biết rằng bạn sợ
Because hearts get broken
Bởi vì trái tim tan vỡ
I know that you're scared because I'm so open
Tôi biết rằng bạn sợ vì tôi quá cởi mở
You're so golden
Bạn thật là vàng
I don't want to be alone
Tôi không muốn cô đơn
You're so golden
Bạn thật là vàng
You're so golden
Bạn thật là vàng
You're so golden
Bạn thật là vàng
I'm out of my head, and I know that you're scared
Tôi ra khỏi đầu và tôi biết rằng bạn sợ
Because hearts get broken
Bởi vì trái tim tan vỡ
  • 486

Last activities

Synced byBoris Yanis
Translated byIdelia Jo

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now