Flag as instrumental
Pulse Strobe - lyrics

Strobe

Front 242