Lyrics and TranslationDon't Start Now

Dua Lipa

Last update on: November 20, 2020

Original Lyrics

mongolianTranslation in Mongolian

If you don't wanna see me
Хэрвээ чи намайг харахыг хүсээгүй бол
Did a full 180, crazy
180° бүтэн эргэсэн, солиотой юм
Thinking 'bout the way I was
Ямар байснаа бодохоор
Did the heartbreak change me?
Сэтгэлийн шарх намайг өөрчилсөн үү?
Maybe
Магадгүй юм
But look at where I ended up
Гэхдээ намайг эцэст нь юунд хүрснийг хараач
I'm all good already
Би маш сайн байна хэдийнээ
So moved on, it's scary
Бүгдийг даваад гарсан, аймаар юм
I'm not where you left me at all, so
Чиний орхисон тэр хүн одоо би биш болсон, тиймээс
If you don't wanna see me dancing with somebody
Хэрвээ намайг өөр нэгэнтэй бүжиглэж байгааг харахыг хүсээгүй бол
If you wanna believe that anything could stop me
Хэрвээ намайг ямар нэг зүйл зогсоож чадна гэж бодож байвал
Don't show up
Битгий гарч ир
Don't come out
Битгий үзэгд
Don't start caring about me now
Надад одоо санаа тавих гээд хэрэггүй
Walk away, you know how
Холуур яв, чи чаж гэдгийг мэднэ
Don't start caring about me now
Надад одоо санаа тавих гээд хэрэггүй
Aren't you the guy who, tried to
Чи нөгөө залуу биш билүү
Hurt me with the word "goodbye"?
Хагацъя гэсэн үгээр намайг шархлуулахыг оролдсон
Though it took some time to survive you
Чамайг мартах гэж их цаг үрсэн хэдий ч
I'm better on the other side
Одоо би өөрчлөгдөөд сайхан байна
I'm all good already
Би маш сайн байна хэдийнээ
So moved on, it's scary
Бүгдийг даваад гарсан, аймаар юм
I'm not where you left me at all, so
Чиний орхисон тэр хүн одоо би биш болсон, тиймээс
If you don't wanna see me dancing with somebody
Хэрвээ намайг өөр нэгэнтэй бүжиглэж байгааг харахыг хүсээгүй бол

Don't come out, out, outDua Lipa

If you wanna believe that anything could stop me
Хэрвээ намайг ямар нэг зүйл зогсоож чадна гэж бодож байвал
Don't show up
Битгий гарч ир
Don't come out
Битгий үзэгд
Don't start caring about me now
Надад одоо санаа тавих гээд хэрэггүй
Walk away, you know how
Холуур яв, чи чаж гэдгийг мэднэ
Don't start caring about me now ('Bout me now, 'bout me)
Надад одоо санаа тавих гээд хэрэггүй (Надаа одоо, надад)
Up, up
Ир, ир
Don't come out, out, out
Битгий үзэгд, үзэгд
Don't show up, up, up
Битгий гарч ир, ир, ир
Don't start now (Oh)
Битгий одоо эхэл (Өө)
Up, up
Ир, ир
Don't come out, out, out
Битгий үзэгд, үзэгд
I'm not where you left me at all, so
Чиний орхисон тэр хүн одоо би биш болсон, тиймээс
If you don't wanna see me dancing with somebody
Хэрвээ намайг өөр нэгэнтэй бүжиглэж байгааг харахыг хүсээгүй бол
If you wanna believe that anything could stop me
Хэрвээ намайг ямар нэг зүйл зогсоож чадна гэж бодож байвал
Don't show up (Don't show up)
Битгий үзэгд (Битгий үзэгд)
Don't come out (Don't come out)
Битгий гарч ир (Битгий гарч ир)
Don't start caring about me now ('Bout me now)
Надад одоо санаа тавих гээд хэрэггүй (Надад одоо)
Walk away (Walk away)
Холуур яв (Холуур яв)
You know how (You know how)
Чи яаж гэдгийг мэднэ (Чи яаж гэдгийг мэднэ)
Don't start caring about me now (So)
Надад одоо санаа тавих гээд хэрэггүй (Тиймээс)
Up, up
Ир, ир
Don't come out, out, out
Битгий үзэгд, үзэгд
Don't show up, up, up
Битгий гарч ир, ир, ир
Walk away, walk away (So)
Холуур яв, холуур яв (Тиймээс)
Up, up
Ир, ир
Don't come out, out, out
Битгий үзэгд, үзэгд
Don't show up, up, up
Битгий гарч ир, ир, ир
Walk away, walk away, oh
Холуур яв, холуур яв, өө
  • 2k

Last activities

Translated byDofire

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now