Lyrics and TranslationBreak My Heart

Dua Lipa

Last update on: June 22, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

I've always been the one to say the first goodbye
Ako 'yung laging unang nagpapaalam
Had to love and lose a hundred million times
Iibig at mawawalan ng sandaang milyong beses
Had to get it wrong to know just what I like
Kailangang malian ito para lang malaman ang gusto ko
Now I'm falling
Ngayon ako'y nahuhulog
You say my name like I have never heard before
Sinasabi mo ang pangalan ko na parang hindi ko pa 'yon naririnig
I'm indecisive, but this time, I know for sure
Pa-urong-sulong ako, pero ngayong oras, sigurado na 'ko
I hope I'm not the only one that feels it all
Sana hindi lang ako 'yung nakakaramdam ng lahat
Are you falling?
Nahuhulog ka ba?
Centre of attention
Sentro ng atensyon
You know you can get whatever you want from me
Alam mong makukuha mo ang kahit ano na gusto mo sa'kin
Whenever you want it, baby
Kahit kailan mo pa gusto, sinta
It's you in my reflection
Ikaw ang nasa aking paglilimi
I'm afraid of all the things it could do to me
Ako'y nangangamba sa lahat ng mga bagay na magagawa nito sa 'kin
If I would've known it, baby
Kung malalaman ko lang, sinta
I would've stayed at home
Dapat nanatili ako sa bahay
'Cause I was doing better alone
Dahil mas mabuti na ako'y mag-isa
But when you said, "Hello"
Pero nung sinabi mo, "Hello"
I knew that was the end of it all
Nalaman ko na 'yun na ang katapusan ng lahat
I should've stayed at home
Dapat nanatili ako sa bahay
'Cause now there ain't no letting you go
Dahil ngayon hindi na kita mabibitawan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Nahuhulog ba ako sa tao na maaaring saktan ang puso ko?
Oh, no, I was doing better alone
Oh, hindi, mas mabuti na ako'y mag-isa
But when you said, "Hello"
Pero nung sinabi mo, "Hello"
I knew that was the end of it all
Nalaman ko na 'yun na ang katapusan ng lahat
I should've stayed at home
Dapat nanatili ako sa bahay
'Cause now there ain't no letting you go
Dahil ngayon hindi na kita mabibitawan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Nahuhulog ba ako sa tao na maaaring saktan ang puso ko?
I wonder, when you go, if I stay on your mind
Iniisip ko, kung kailan ka aalis, kung ako'y nanatili sa iyong isip
Two can play that game, but you win me every time
Dalawa lamang ang makakapaglaro ng larong 'yan, pero pinapanalo mo 'ko palagi
Everyone before you was a waste of time
Ang lahat bago ikaw ay sayang ng oras
Yeah, you got me
Oo, nakuha mo 'ko
Centre of attention
Sentro ng atensyon

Am I falling in love with the one that could break my heart?Dua Lipa

You know you can get whatever you want from me
Alam mong makukuha mo ang kahit ano na gusto mo sa'kin
Whenever you want it, baby
Kahit kailan mo pa gusto, sinta
It's you in my reflection
Ikaw ang nasa aking paglilimi
I'm afraid of all the things it could do to me
Ako'y nangangamba sa lahat ng mga bagay na magagawa nito sa 'kin
If I would've known it, baby
Kung malalaman ko lang, sinta
I would've stayed at home
Dapat nanatili ako sa bahay
'Cause I was doing better alone
Dahil mas mabuti na ako'y mag-isa
But when you said, "Hello"
Pero nung sinabi mo, "Hello"
I knew that was the end of it all
Nalaman ko na 'yun na ang katapusan ng lahat
I should've stayed at home
Dapat nanatili ako sa bahay
'Cause now there ain't no letting you go
Dahil ngayon hindi na kita mabibitawan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Nahuhulog ba ako sa tao na maaaring saktan ang puso ko?
Oh, no, I was doing better alone
Oh, hindi, mas mabuti na ako'y mag-isa
But when you said, "Hello"
Pero nung sinabi mo, "Hello"
I knew that was the end of it all
Nalaman ko na 'yun na ang katapusan ng lahat
I should've stayed at home
Dapat nanatili ako sa bahay
'Cause now there ain't no letting you go
Dahil ngayon hindi na kita mabibitawan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Nahuhulog ba ako sa tao na maaaring saktan ang puso ko?
(Ooh, break my heart)
(Ooh, saktan ang puso ko)
(Ooh, break my heart)
(Ooh, saktan ang puso ko)
(Ooh)
(Ooh)
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Nahuhulog ba ako sa tao na maaaring saktan ang puso ko?
I would've stayed at home
Dapat nanatili ako sa bahay
'Cause I was doing better alone
Dahil mas mabuti na ako'y mag-isa
But when you said, "Hello"
Pero nung sinabi mo, "Hello"
I knew that was the end of it all
Nalaman ko na 'yun na ang katapusan ng lahat
I should've stayed at home (I would've stayed at home 'cause I)
Dapat nanatili ako sa bahay (Dapat nanatili ako sa bahay dahil ako'y-)
'Cause now there ain't no letting you go
Dahil ngayon hindi na kita mabibitawan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Nahuhulog ba ako sa tao na maaaring saktan ang puso ko?
Oh, no (Oh, no), I was doing better alone
Oh, hindi (oh, hindi), mas mabuting ako'y mag-isa
But when you said, "Hello"
Pero nung sinabi mo, "Hello"
I knew that was the end of it all
Nalaman ko na 'yun na ang katapusan ng lahat
I should've stayed at home
Dapat nanatili ako sa bahay
'Cause now there ain't no letting you go
Dahil ngayon hindi na kita mabibitawan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Nahuhulog ba ako sa tao na maaaring saktan ang puso ko?
  • 2k

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now