Lyrics and TranslationBreak My Heart

Dua Lipa

Last update on: June 22, 2020

Original Lyrics

bulgarianTranslation in Bulgarian (93%)

I've always been the one to say the first goodbye
Винаги съм била тази, която първа ще се сбогува
Had to love and lose a hundred million times
Трябваше да обичам и да губя сто милиона пъти
Had to get it wrong to know just what I like
Трябваше да го объркам, за да знам точно какво харесвам
Now I'm falling
Сега падам
You say my name like I have never heard before
Казваш името ми така, както никога досега не съм го чувала
I'm indecisive, but this time, I know for sure
Нерешителна съм, но този път знам със сигурност
I hope I'm not the only one that feels it all
Надявам се, да не съм единствената, която усеща всичко
Are you falling?
Падаш ли?
Centre of attention
Център на вниманието
You know you can get whatever you want from me
Знаеш, че можеш да получиш от мен каквото си поискаш
Whenever you want it, baby
Винаги, когато го поискаш, скъпи
It's you in my reflection
Ти си в моето отражение
I'm afraid of all the things it could do to me
Страхувам се от всички неща, които може да ми причиниш
If I would've known it, baby
Ако щях да знам, скъпи
I would've stayed at home
I would've stayed at home
'Cause I was doing better alone
Защото се справях по-добре сама
But when you said, "Hello"
Но когато каза: "Здравей"
I knew that was the end of it all
Знаех, че това е краят на всичко
I should've stayed at home
I should've stayed at home
'Cause now there ain't no letting you go
Защото сега няма да те пусна
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Влюбвам ли се в онзи, който може да разбие сърцето ми?
Oh, no, I was doing better alone
Защото се справях по-добре сама
But when you said, "Hello"
Но когато каза: "Здравей"
I knew that was the end of it all
Знаех, че това е краят на всичко
I should've stayed at home
I should've stayed at home
'Cause now there ain't no letting you go
Защото сега няма да те пусна
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Влюбвам ли се в онзи, който може да разбие сърцето ми?
I wonder, when you go, if I stay on your mind
Чудя се, когато си тръгнеш, дали ще остана в ума ти
Two can play that game, but you win me every time
Двама могат да играят тази игра, но ти ме печелиш всеки път
Everyone before you was a waste of time
Всички преди теб бяха загуба на време
Yeah, you got me
Да, имаш ме
Centre of attention
Център на вниманието

Am I falling in love with the one that could break my heart?Dua Lipa

You know you can get whatever you want from me
Знаеш, че можеш да получиш от мен каквото си поискаш
Whenever you want it, baby
Винаги, когато го поискаш, скъпи
It's you in my reflection
Ти си в моето отражение
I'm afraid of all the things it could do to me
Страхувам се от всички неща, които може да ми причиниш
If I would've known it, baby
Ако щях да знам, скъпи
I would've stayed at home
I would've stayed at home
'Cause I was doing better alone
Защото се справях по-добре сама
But when you said, "Hello"
Но когато каза: "Здравей"
I knew that was the end of it all
Знаех, че това е краят на всичко
I should've stayed at home
I should've stayed at home
'Cause now there ain't no letting you go
Защото сега няма да те пусна
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Влюбвам ли се в онзи, който може да разбие сърцето ми?
Oh, no, I was doing better alone
Защото се справях по-добре сама
But when you said, "Hello"
Но когато каза: "Здравей"
I knew that was the end of it all
Знаех, че това е краят на всичко
I should've stayed at home
I should've stayed at home
'Cause now there ain't no letting you go
Защото сега няма да те пусна
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Влюбвам ли се в онзи, който може да разбие сърцето ми?
(Ooh, break my heart)
Ооо, разбие сърцето ми
(Ooh, break my heart)
Ооо, разбие сърцето ми
(Ooh)
Ооо
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Влюбвам ли се в онзи, който може да разбие сърцето ми?
I would've stayed at home
I would've stayed at home
'Cause I was doing better alone
Защото се справях по-добре сама
But when you said, "Hello"
Но когато каза: "Здравей"
I knew that was the end of it all
Знаех, че това е краят на всичко
I should've stayed at home (I would've stayed at home 'cause I)
Трябваше да си остана вкъщи (щях да си остана вкъщи, защото аз -)
'Cause now there ain't no letting you go
Защото сега няма да те пусна
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Влюбвам ли се в онзи, който може да разбие сърцето ми?
Oh, no (Oh, no), I was doing better alone
О, не, аз се справях по-добре сама
But when you said, "Hello"
Но когато каза: "Здравей"
I knew that was the end of it all
Знаех, че това е краят на всичко
I should've stayed at home
I should've stayed at home
'Cause now there ain't no letting you go
Защото сега няма да те пусна
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Влюбвам ли се в онзи, който може да разбие сърцето ми?
  • 2k

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now