Lyrics and TranslationBreak My Heart

Dua Lipa

Last update on: June 22, 2020

Original Lyrics

armenianTranslation in Armenian

I've always been the one to say the first goodbye
Ես եմ միշտ առաջինը հաջողություն ասել
Had to love and lose a hundred million times
Սիրել և կորցրել եմ հարյուր միլիոն անգամ
Had to get it wrong to know just what I like
Ստիպված եմ եղել սխալվել, որ գտնեմ իմը
Now I'm falling
Հիմա սիրահարվում եմ ես
You say my name like I have never heard before
Դու տալիս ես անունս այնպես, որ երբեք չեմ լսել
I'm indecisive, but this time, I know for sure
Ես տատանվող եմ, բայց այս անգամ հաստատ գիտեմ
I hope I'm not the only one that feels it all
Հուսով եմ, միայն ես չեմ այսպես զգում
Are you falling?
Դու էլ ե՞ս սիրահարվում
Centre of attention
Կենտրոնը ուշադրության
You know you can get whatever you want from me
Դու գիտես, որ կստանաս ինձնից ամեն ինչ, ինչ ուզես
Whenever you want it, baby
Ու երբ ուզես, փոքրիկս
It's you in my reflection
Դու ես իմ շողքը
I'm afraid of all the things it could do to me
Ես վախենում եմ, թե ինչեր կարող ես անել ինձ հետ դու
If I would've known it, baby
Եթե իմանայի դա, փոքրիկս
I would've stayed at home
Ես տանը կմանայի
'Cause I was doing better alone
Քանզի միայնակ ավելի լավ էր
But when you said, "Hello"
Բայց երբ դու ասացիր ողջույն
I knew that was the end of it all
Ես հասկացա, որ իմ վերջը եկավ
I should've stayed at home
Ես պետք է տանը տանը մնայի
'Cause now there ain't no letting you go
Քանզի հիմա քեզ չեմ կարող թողնել
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ես սիրահարվում եմ նրա՞ն, ով կարող է կոտրել սիրտս
Oh, no, I was doing better alone
Օհ ոչ, միայնակ ավելի լավ էր
But when you said, "Hello"
Բայց երբ դու ասացիր ողջույն
I knew that was the end of it all
Ես հասկացա, որ իմ վերջը եկավ
I should've stayed at home
Ես պետք է տանը տանը մնայի
'Cause now there ain't no letting you go
Քանզի հիմա քեզ չեմ կարող թողնել
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ես սիրահարվում եմ նրա՞ն, ով կարող է կոտրել սիրտս
I wonder, when you go, if I stay on your mind
Մտածում եմ, երբ գնաս, եթե ես մնամ քո մտքում
Two can play that game, but you win me every time
Երկուսը կարող են խաղալ այս խաղը, բայց դու հաղթում ես ինձ միշտ
Everyone before you was a waste of time
Քեզանից առաջ բոլորը ժամանակի վատնում էին
Yeah, you got me
Հա, դու տիրացել ես սրտիս
Centre of attention
Կենտրոնը ուշադրության

Am I falling in love with the one that could break my heart?Dua Lipa

You know you can get whatever you want from me
Դու գիտես, որ կստանաս ինձնից ամեն ինչ, ինչ ուզես
Whenever you want it, baby
Ու երբ ուզես, փոքրիկս
It's you in my reflection
Դու ես իմ շողքը
I'm afraid of all the things it could do to me
Ես վախենում եմ, թե ինչեր կարող ես անել ինձ հետ դու
If I would've known it, baby
Եթե իմանայի դա, փոքրիկս
I would've stayed at home
Ես տանը կմանայի
'Cause I was doing better alone
Քանզի միայնակ ավելի լավ էր
But when you said, "Hello"
Բայց երբ դու ասացիր ողջույն
I knew that was the end of it all
Ես հասկացա, որ իմ վերջը եկավ
I should've stayed at home
Ես պետք է տանը տանը մնայի
'Cause now there ain't no letting you go
Քանզի հիմա քեզ չեմ կարող թողնել
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ես սիրահարվում եմ նրա՞ն, ով կարող է կոտրել սիրտս
Oh, no, I was doing better alone
Օհ ոչ, միայնակ ավելի լավ էր
But when you said, "Hello"
Բայց երբ դու ասացիր ողջույն
I knew that was the end of it all
Ես հասկացա, որ իմ վերջը եկավ
I should've stayed at home
Ես պետք է տանը տանը մնայի
'Cause now there ain't no letting you go
Քանզի հիմա քեզ չեմ կարող թողնել
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ես սիրահարվում եմ նրա՞ն, ով կարող է կոտրել սիրտս
(Ooh, break my heart)
(Ո՜ւհ, կոտրել սիրտս)
(Ooh, break my heart)
(Ո՜ւհ, կոտրել սիրտս)
(Ooh)
(Ո՜ւհ)
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ես սիրահարվում եմ նրա՞ն, ով կարող է կոտրել սիրտս
I would've stayed at home
Ես տանը կմանայի
'Cause I was doing better alone
Քանզի միայնակ ավելի լավ էր
But when you said, "Hello"
Բայց երբ դու ասացիր ողջույն
I knew that was the end of it all
Ես հասկացա, որ իմ վերջը եկավ
I should've stayed at home (I would've stayed at home 'cause I)
Ես պետք է տանը մնայի (Ես կմնայի տանը, քանզի ես)
'Cause now there ain't no letting you go
Քանզի հիմա քեզ չեմ կարող թողնել
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ես սիրահարվում եմ նրա՞ն, ով կարող է կոտրել սիրտս
Oh, no (Oh, no), I was doing better alone
Օհ ոչ (օհ ոչ), միայնակ ավելի լավ էր
But when you said, "Hello"
Բայց երբ դու ասացիր ողջույն
I knew that was the end of it all
Ես հասկացա, որ իմ վերջը եկավ
I should've stayed at home
Ես պետք է տանը տանը մնայի
'Cause now there ain't no letting you go
Քանզի հիմա քեզ չեմ կարող թողնել
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ես սիրահարվում եմ նրա՞ն, ով կարող է կոտրել սիրտս
  • 2k

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now