LyricsDhoop Aarti Sainchi

Dilip Shadangi

Last update on: July 22, 2017
No translations availableNo translations available
We detected some issues
Palli Balakrishna suggested changes to these lyrics.

Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava Aarti… Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi. Nija dola Sriranga. Dola Sriranga Aarti… Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava. Aarti… Tumace nama dhyata. Hare Sansruthivyatha Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi anatha. Aarti… Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta Digambara. Aarti… Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari. Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari. Aarti… Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva. Aarti… Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka. Aarti… Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare. Baba Ramavara. Sai Ramavara. Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga. Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga. Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana Babansi vandana, Saisi vandana. Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai. Pava maze ai. Dhava pava mazi ai. Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama. Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva. Kayane Vaca manasendriyairva. Budhyatmanava prakriti svabhavat Karomi yadyatsakalam parasmai. Narayanayeti samarpayami. Acchutam keshavam ramanarayanam Krishnadamodaram vasudevam harim Sridharam Madhavam Gopikavallabham, Janakinayakam Ramacandran bhaje. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare (3 times) Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha. Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha. Vase jo sada davaya santa lila Dise ajnya lokanpari jo jananla Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha. Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala Mukhi ghala preme khara grasa ata. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti Prayagadi tirthe padi namrahota. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali Kari rasakrida save Krsnanatha. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu. Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Aisa yei ba Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari .Aisa yei ba Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata varuni. Aisa yei ba Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya. Lavisi hariguna gaya. Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu. Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham. Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam manovaggatitam munirdhyanagamyam Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram sadgurum sainatham. Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapadasritanam svabhaktipriyanam Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham. Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham. Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham. Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih, Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham. Sri Saisa Krpanidhe khilanrnam sarvarthasiddhiprada Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho, Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama. Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum. Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisammuda. Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu. Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah. Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe. Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti. Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita. Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave' rpita. Ruso mama priyambija mahavari pitahi ruso, Ruso mama priyangana, priyasutatmajahi ruso. Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso. Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Puso na anala mule, taruna vrddhahi na puso, Puso na Guru dhakute, maje na thora sane puso. Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso, Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso, Ruso mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso, Ruso hi grhadevata, ni kulagramadevi ruso. Ruso khala pisaccahi malina dakinihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Ruso mrga khaga krmi, akila jivajantu ruso, Ruso vitapa prasatara acala apagabdhi ruso. Ruso kha pavanagni vara avani pancatattve ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso, Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso. Ruso amararajahi adaya Dharmaraja ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Ruso mana sarasvati, capalacitta tehi ruso, Ruso vapu disakhila kathina kala rohi ruso. Ruso sakala visahi mayi tu brahmagola ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso, Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso. Na durga dhrtica dhaso, asivabhava mage khaso, Prapanci mana he ruso, drdha virakti citti thaso. Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso, Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso. Padi pranaya vorso, nikhila drsya Baba diso, Na Datta Guru Sai ma, upari yacanela ruso. Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah. Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe. Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para, eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti. Tadapyesa slok'bhi gito marutah parivestaro Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti. Sri Narayana Vasudeva Sachidananda Sadguru Sainatha Maharaja Ki Jaya. Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va Sravananayanajam va manasam va' paradham Viditamaviditam va sarvametatksamasva. Jaya Jaya karunabdhe Sri Prabho Sainatha Sri sacchidananda sadguru Sainatha maharaja ki Jai. Aum Rajadhiraja Yogiraja Parabrahma Sainatha Maharaja Sri sacchidananda sadguru Sainatha maharaja ki Jai. Subpages (1): Sai Baba Aratis(Different Language

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now