Lyrics and TranslationLost

Dermot Kennedy

Last update on: April 22, 2020

Original Lyrics

czechTranslation in Czech (97%)

When everything was broken
Když všechno bylo zlomené
The devil hit his second stride
Ďábel zasáhl svým druhým krokem
But you remember what I told you
Ale pamatuj si, co jsem ti řekl
Someday, I'll need your spine to hide behind
Jednoho dne budu potřebovat tvou páteř, abych se za ní schoval
For fear of moments stolen
Ze strachu z ukradených momentů
I don't wanna say goodnight
Nechci říct dobrou noc
But I'll still see you in the morning
Ale pořád tě ráno vidím
Still know your heart and still know both your eyes
Pořád znám tvé srdce a pořád znám obě tvoje oči
I could've told you 'bout the long nights
Mohl jsem ti říct o dlouhých nocích
How no one loves the birds that don't rise
Jak nikdo nemiluje ptáky, kteří nevzlétnou
So you can tell the heroes go hide
Takže můžeš říct hrdinům, ať se jdou schovat
My sense of wonder is just a little tired
Můj smysl pro zázrak je jen trochu unavený
But if only you could see yourself in my eyes
Ale pokud bys mohla viděla samu sebe v mých očích
You'd see you shine, you shine
Viděla by si jak záříš, jak záříš
I know you'd never leave me behind
Vím, že by si mě nikdy nenechala za sebou
But I am lost this time
Ale tentokrát jsem ztracený
Are we destined to burn, or will we last the night?
Jsme předurčeni ke spálení, nebo přetrváme noc?
I will hold you 'til I hold you right
Budu tě zdržet tak dlouho, dokud tě nebudu držet správně
But if only you could see yourself in my eyes
Ale pokud bys mohla viděla samu sebe v mých očích
You'd see you shine, you shine
Viděla by si jak záříš, jak záříš
So we'll run into the open
Rozběhneme se do otevřeného prostoru
Keep your hand inside of mine
Drž svou ruku uvnitř mé
And then when everything is over
A až všechno skončí
I hope to think of this as better times
Doufám, že si to představím jako lepší časy
The sky got red and swollen
Obloha zčervenala a otekla
I guess I never see the signs
Hádám, že nikdy neuvidím znamení

You'd see you shine, you shineDermot Kennedy

There can't be songs for every soldier
Nemůže tu být píseň pro každého vojáka
It can't be solace every time you cry
Nemůže tu být útěcha pokaždé, když brečíš
I could've told you 'bout the long nights
Mohl jsem ti říct o dlouhých nocích
How no one loves the birds that don't rise
Jak nikdo nemiluje ptáky, kteří nevzlétnou
So you can tell the heroes go hide
Takže můžeš říct hrdinům, ať se jdou schovat
My sense of wonder's just a little tired
Můj pocit údivu je jen trochu unavený
But if only you could see yourself in my eyes
Ale pokud bys mohla viděla samu sebe v mých očích
You'd see you shine, you shine
Viděla by si jak záříš, jak záříš
I know you'd never leave me behind
Vím, že by si mě nikdy nenechala za sebou
But I am lost this time
Ale tentokrát jsem ztracený
Are we destined to burn, or will we last the night?
Jsme předurčeni ke spálení, nebo přetrváme noc?
I will hold you 'til I hold you right
Budu tě zdržet tak dlouho, dokud tě nebudu držet správně
But if only you could see yourself in my eyes
Ale pokud bys mohla viděla samu sebe v mých očích
You'd see you shine, you shine
Viděla by si jak záříš, jak záříš
I was lost 'til I found you
Byl jsem ztracen do té doby, než jsem tě našel
Now these songs will hold and hide your name
Teď tyto písně budou držet a schovávat tvé jméno
All at once was all about you
Všechno bylo najednou o tobě
Since that night the moon has never seemed the same
Od té noci se Měsíc nikdy nezdál být stejný
And if only you could see yourself in my eyes
Ale pokud bys mohla viděla samu sebe v mých očích
You'd see you shine, you shine
Viděla by si jak záříš, jak záříš
I know you'd never leave me behind
Vím, že by si mě nikdy nenechala za sebou
But I am lost this time
Ale tentokrát jsem ztracený
What if the love you deserve, is love you never find?
S láskou kterou si zasloužíš tuhle lásku nikdy nenajdeš
I've learned in love and death we don't decide
Naučil jsem se, že se v lásce a smrti nemůžeme rozhodovat
But if only you could see yourself in my eyes
Ale pokud bys mohla viděla samu sebe v mých očích
You'd see you shine, you shine
Viděla by si jak záříš, jak záříš
(Aye)
(Aye)
  • 58

Last activities

Synced byLital Yosef
Translated byHollie Kayden

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now