Lyrics and TranslationGiants

Dermot Kennedy

Last update on: November 1, 2020

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

We used to be giants
Chúng ta từng là những gã khổng lồ
When did we stop?
Từ khi nào hai ta đã dừng lại vậy?
Just say the word and I'll be yours
Chỉ cần nói thế giới và anh sẽ là của em
You know I never forgot
Em biết anh chẳng thể nào quên
The hope and the hurt
Những hi vọng đan xen nỗi đau
Has lived inside of me
Cứ sống mãi trong anh
But there's gold in the dirt
Nhưng sẽ có ánh sáng nơi tối tăm chứ
I never took the time to see
Anh chưa bao giờ thử tìm kiếm
But I knew of its worth when you walked beside of me
Nhưng anh biết cuộc sống này giá trị khi có em cạnh bên
And my hand fit in yours like a bird would find the breeze
Và bàn tay của tôi nằm gọn trong tay bạn như một con chim sẽ tìm thấy làn gió
We used to be giants
Chúng ta từng là những gã khổng lồ
When did we stop?
Từ khi nào hai ta đã dừng lại vậy?
Just say the word, and I'll be yours
Chỉ cần một lời thôi, và anh sẽ là của em
You know I never forgot
Em biết anh chẳng thể nào quên
We were the song in the silence
Chúng ta từng là bản nhạc trong không gian yên tĩnh
But time catches up
Nhưng thời gian bắt kịp
Just say the word, and I'll be yours
Chỉ cần một lời thôi, và anh sẽ là của em
You know I never forgot
Em biết anh chẳng thể nào quên
I knew from the start
Anh biết từ sự bắt đầu
You'd be the one to set me free
Bạn sẽ là người giải phóng tôi
That day in the park, when the hurt would hide from me
Ngày nọ trong công viên, khi nỗi đau sẽ dấu anh
Those eyes used to know me, it's been way too long
đôi mắt ấy từng quen anh, nhưng quá lâu rồi
You are the moon and the stars, and all they gaze upon
Em là mặt trăng và ngôi sao, và chúng gaze vào
Time won't ever move slowly, what you waiting on?
Thời gian sẽ không ngừng trôi, em đang chờ điều gì?
Yeah, what you waiting on?
Yeah, em đang chờ điều gì?

You know I never forgotDermot Kennedy

We used to be giants
Chúng ta từng là những gã khổng lồ
When did we stop?
Từ khi nào hai ta đã dừng lại vậy?
Just say the word, and I'll be yours
Chỉ cần một lời thôi, và anh sẽ là của em
You know I never forgot
Em biết anh chẳng thể nào quên
We were the song in the silence
Chúng ta từng là bản nhạc trong không gian yên tĩnh
But time catches up
Nhưng thời gian bắt kịp
Just say the word, and I'll be yours
Chỉ cần một lời thôi, và anh sẽ là của em
You know I never forgot
Em biết anh chẳng thể nào quên
Darlin' (I still love you though)
Darlin '(tôi vẫn yêu em)
Just say you will (I still love you though)
Chỉ cần nói em sẽ ( anh vẫn yêu em)
Will you remember those times? (I still love you though)
Em sẽ nhớ những khoảng thời gian này? ( anh vẫn yêu em)
That I have held until (I still love you though)
Điều đó tôi đã giữ cho đến khi (mặc dù tôi vẫn yêu bạn)
Tonight (I still love you though)
Đêm nay ( anh vẫn yêu em)
If you say you will (I still love you though)
Nếu em nói em sẽ ( anh vẫn yêu em)
I'll leave it all behind (I still love you though)
Anh sẽ để tất cả lại ( anh vẫn yêu em)
Don't you remember those times? (I still love you though)
Có phải em không nhớ khoảng thời gian này? ( anh vẫn yêu em)
We used to be giants
Chúng ta từng là những gã khổng lồ
So when did we stop?
Vậy chúng ta đã dừng lại khi nào?
Just say the word, and I'll be yours
Chỉ cần một lời thôi, và anh sẽ là của em
You know I never forgot
Em biết anh chẳng thể nào quên
We were the song in the silence
Chúng ta từng là bản nhạc trong không gian yên tĩnh
But time catches up
Nhưng thời gian bắt kịp
Just say the word, and I'll be yours
Chỉ cần một lời thôi, và anh sẽ là của em
You know I never forgot
Em biết anh chẳng thể nào quên
We used to be giants (I still love you though)
Chúng ta từng khổng lồ (anh vẫn yêu em)
Giants (I still love you though)
Khổng lồ (anh vẫn yêu em)
Oh, I still love you though
Oh, anh vẫn yêu em
I still love you though
Anh vẫn yêu em
  • 40

Last activities

Synced bySarah Delaney
Translated byWenwei Zhang

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now