Lyrics and TranslationIn my Eyes

Daniel Razon

Last update on: October 18, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino (97%)

I've seen beautiful faces, been to many places
I've seen beautiful faces, been to many places
In my journey through all these years
Sa aking paglalakbay nitong mga nagdaang taon
I've seen so many eyes with joy and loneliness
Nakakita ako ng maraming mga mata na may tuwa at pag-iisa
Sparkling tears of sorrow and laughter
Kumikinang na mga luha ng kalungkutan at katuwaan
I've seen wrongs, I've seen right
Nakakita ako ng mga mali na kailangan kong itama
And there are struggles in sight
At mga pakikibaka at labanan
But I know that we can work things out
Ngunit alam ko na maaari natin itong masolusyunan
If we try very hard to make our dreams come alive
Kung susubukan natin nang maigi upang magkatotoo ang ating mga pangarap
Then it will be alright
At ito ay magiging ayos
In my eyes, you'll see how beautiful life can be
Sa aking mga mata, makikita mo kung gaano kaganda ang buhay
In my eyes, you'll be a witness to reality
Sa aking mga mata, ikaw ay magiging saksi sa katotohanan
Oh, the whisper of hope keeps us running to our goal
O, ang bulong ng pag-asa ay inuudyok tayo sa ating layunin
And the Maker is our inspiration
At ang Maykapal ang ating inspirasyon
The pictures of life, there's something to realize
Ang mga larawan ng buhay ay nagpapatanto sa atin
What pretenders ignore to see
Kung ano ang ayaw na makita ng mga nagkukunwari
Take a look at them
Tumingin ka sa kanila
Take a look at them now
Tumingin ka sa kanila
The pictures in my eyes
Sa mga larawan sa aking mga mata
I've seen a dead man walking and it seems he's talking
Nakakita ako ng patay na tao na naglalakad at parang siya ay nagsasalita
Well, I don't know if he really cares
Pero hindi ko alam kung talagang may pakialam siya
He loves his diamonds and rings
Mahal niya ang kan'yang mga diyamante at singsing
Don't even know where to bring
Hindi na nga alam kung ano'ng dadal'hin
Desires are covered with pleasure
Ang mga pagnanasa ay natakpan ng kasiyahan
I've seen some ray of light
Nakakita ako ng ilang sinag ng liwanag
They really shine so bright
Sila'y talagang nagniningning na maliwanag

In my eyes, you'll see how beautiful life can beDaniel Razon

Oh, I know that come from heaven above
Oh, alam ko na ito ay galing mula sa kalangitan
So, let us do our part
Kaya gawin natin ang ating parte
Tell the world of His love
Iparating sa mundo ang Kaniyang pag-ibig
And it will be alright
At ito ay magiging ayos
In my eyes, you'll see how beautiful life can be
Sa aking mga mata, makikita mo kung gaano kaganda ang buhay
In my eyes, you'll be a witness to reality
Sa aking mga mata, ikaw ay magiging saksi sa katotohanan
Oh, the whisper of hope keeps us running to our goal
O, ang bulong ng pag-asa ay inuudyok tayo sa ating layunin
And the Maker is our inspiration
At ang Maykapal ang ating inspirasyon
The pictures of life, there's something to realize
Ang mga larawan ng buhay ay nagpapatanto sa atin
What pretenders ignore to see
Kung ano ang ayaw na makita ng mga nagkukunwari
Take a look at them
Tumingin ka sa kanila
Take a look at them now
Tumingin ka sa kanila
The pictures in my eyes
Sa mga larawan sa aking mga mata
In my eyes, you'll see how beautiful life can be
Sa aking mga mata, makikita mo kung gaano kaganda ang buhay
In my eyes, you'll be a witness to reality
Sa aking mga mata, ikaw ay magiging saksi sa katotohanan
Oh, the whisper of hope keeps us running to our goal
O, ang bulong ng pag-asa ay inuudyok tayo sa ating layunin
And the Maker is our inspiration
At ang Maykapal ang ating inspirasyon
The pictures of life, there's something to realize
Ang mga larawan ng buhay ay nagpapatanto sa atin
What pretenders ignore to see
Kung ano ang ayaw na makita ng mga nagkukunwari
Take a look at them
Tumingin ka sa kanila
Take a look at them now
Tumingin ka sa kanila
The pictures in my eyes
Sa mga larawan sa aking mga mata
Oh, fight to survive
O, lumaban upang mabuhay
Oh, turn on the light, yeah
O, buksan ang ilaw, yeah
When you see more clearly, that life is full of mystery
Kung makikita mo nang mas malinaw, na ang buhay ay puno ng hiwaga
Oh, if you see the pictures in my eyes
O, kung makikita mo ang mga larawan sa aking mga mata
In my eyes
Sa aking mga mata
In my eyes
Sa aking mga mata
  • 0

Last activities

Translated byEleazar Galope
These lyrics have been translated into 1 languagesThese lyrics have been translated into 1 languages

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now