Lyrics and TranslationWAP (feat. Megan Thee…

Cardi B, Megan Thee Stallion

Last update on: August 27, 2020

Original Lyrics

haitian-creoleTranslation in Haitian-creole

Whores in this house
Bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house (Hol' up)
Gen enpe bouzen nan kay da (rete)
I said certified freak, seven days a week
M di piten setifye, 7 jou pa semèn
Wet ass pussy, make that pullout game weak, woo (ah)
Koko a mouye, fè paka rale poul voye deyò
Yeah, yeah, yeah, yeah
Ya, ya, ya, ya
Yeah, you fuckin' with some wet ass pussy
Ya, wap koupe yon koko ki mouye
Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy
Menen on bokit ak yon mòp pou koko mouye sa
Give me everything you got for this wet ass pussy
Banm tout saw genyen pou koko mouye sa
Beat it up, nigga, catch a charge
Bat li jiskake yo aretew
Extra large and extra hard
Li gro e li red
Put this pussy right in yo' face
Map koko a nan figiw
Swipe your nose like a credit card
Pase nenw ladanl tankou on kat de credi
Hop on top, I want a ride
Monte anlè m vle kondi
I do a kegel while it's inside
Map fè on kegel pandanl andanm
Spit in my mouth, look at my eyes
Krache nan bouch mwen, gade nan je
This pussy is wet, come take a dive
Koko a mouye, ou met vin naje
Tie me up like I'm surprised
Marem tankou m son sipriz
Let's roleplay, I wear a disguise
An fè rol play map degize
I want you to park that big Mack truck right in this little garage
M vlew pake gro kamyon mack la andan ti remiz sa
Make it cream, make me scream
Fèl fè krèm, fèm fè rèl
Out in public, make a scene
Nan piblik, fè yon sèn
I don't cook, I don't clean
M pa konn kwit manje, m pa konn fè menaj
But let me tell you, I got this ring (ayy, ayy)
Men map diw, mwen gen you bag (ayy, ayy)
Gobble me, swallow me, drip down the side of me (yeah)
Sousem, valem, glise desann soukotem
Quick, jump out 'fore you let it get inside of me (yeah)
Fè vit, retirel, avanw kitel tonbe andanm (yeah)
I tell him where to put it, never tell him where I'm 'bout to be
M dil kote poul metel, pa janm dil kotem pral ye
I run down on him 'fore I have a nigga runnin' me
Map mache sou li avanm ta kite on nèg ap fe sal vle avèm
Talk yo' shit, bite your lip (yeah)
Pale, mòde po bouch ou
Ask for a car while you ride that dick (while you ride that dick)
Madel on machine panda sou zozol (pandanw sou zozol)
You ain't never gotta fuck him for a thing
Ou pa janm bezwen konyen avel pou anyen
He already made his mind up 'fore he came
Li te deja gen lidel avanl rive
Now get your boots and your coat for this wet ass pussy
Kounya pran bòt ou and rad ou pou koko mouye sa
He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy
Li achte yon telephon jis pou ka fè foto koko mouye sa
Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy
Peye lekol mwen jis poul ka bo mwen nan koko mouye sa
Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy
Banm lajan siw vle wè koko yon koko ki mouye
Look, I need a hard hitter, I need a deep stroke
Wè, m bezwen youn ki ka frapem di, m bezwen youn ki ka antre fon
I need a Henny drink, I need a weed smoker
M bezwen you ki bwè henesy, you ki fimen marigwana
Not a garden snake, I need a king cobra
Pa bezwen ti koulèv jaden, m bezwen yon king cobra
With a hook in it, hope it lean over
Ak yon crok ladanl, m ta swete li panche on bò

There's some whores in this houseCardi B feat. Megan Thee Stallion

He got some money then that's where I'm headed
Li ge lajan ebyen se lam prale
Pussy A-1, just like his credit
Koko a nimero 1 tankou kredil
He got a beard, well, I'm tryna wet it
Li gen bab ebyen m vle mouyel
I let him taste it, and now he diabetic
M kitel goutel, kounyal fè sik
I don't wanna spit, I wanna gulp
M pa anvi krache. m anvi bafle
I wanna gag, I wanna choke
M vlel fem anvi vomi fem anvi toufe
I want you to touch that lil' dangly thing that swing in the back of my throat
M vlew touche ti bagay ki koke ki konn souke jis andan gòj mwen an
My head game is fire, punani Dasani
M konn souse bwa byen. nannanm dasani
It's goin' in dry, and it's comin' out soggy
Li ante sech, li soti tranp
I ride on that thing like the cops is behind me (yuh, ah)
M kondi bwa tankou polis ak kiuri dèyèm
I spit on his mic' and now he tryna sign me, woo
M krache sou microl kounyal vle siyenm
Your honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes
Jij mwen se yon piten, minòt, kòt
Switch my wig, make him feel like he cheatin'
Chanje perik mwen, fèl santi tankou se tronpe lap tronpem
Put him on his knees, give him some' to believe in
Metel a jenou. bal on bagay poul kwè ladanl
Never lost a fight, but I'm lookin' for a beatin' (ah)
M pa janm pèdi on batay, men m bezwen pran baton (ah)
In the food chain, I'm the one that eat ya
Nzn chèn manje a, se mwen ki manjew
If he ate my ass, he's a bottomfeeder
Sil manje moudam li son manjèdmouda
Big D stand for big demeanor
Gro C pou gro conpotman
I could make ya bust before I ever meet ya
M ka fèw voye menm avanm rankontrew
If it don't hang, then he can't bang
Sim pa rete li paka koupe
You can't hurt my feelings, but I like pain
Ou paka fèm mal men mwen renmen doulè
If he fuck me and ask, "Whose is it?"
Si lap konyenm epil mandem poukiyes li
When I ride the dick, I'ma spell my name, ah
Lèm sou bwa mal eple nonm
Whores in this house
Bouzen nan kay sa
Yeah, yeah, yeah
Ya, ya, ya,
Yeah, you fuckin' with some wet ass pussy
Ya, wap koupe yon koko ki mouye
Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy
Menen on bokit ak yon mòp pou koko mouye sa
Give me everything you got for this wet ass pussy
Banm tout saw genyen pou koko mouye sa
Now from the top, make it drop, that's some wet ass pussy
Sot anlè, fèl tonbe, sa son koko mouye
Now get a bucket and a mop, that's some wet ass pussy
Al pran on bokit ak yon mòp pou koko ki mouye sa
I'm talkin' WAP, WAP, WAP, that's some wet ass pussy
Map di wap, wap, wap, sa son koko mouye
Macaroni in a pot, that's some wet ass pussy, huh
Macaroni nan uon chodyè, sa son koko mouye
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores in this house
Gen enpe bouzen nan kay sa
There's some whores...
Gen enpe bouzen...
  • 454

Last activities

Synced byRita Gao
Translated byGiacomo Ricci

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now