Lyrics and TranslationDiamonds Aren't Forever

Bring Me the Horizon

Last update on: September 24, 2020

Original Lyrics

armenianTranslation in Armenian (82%)

We will never sleep 'cause sleep is for the weak
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
And we will never rest 'til we're all fucking dead
And we will never rest 'til we're all fucking dead
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
And we will never rest 'til we're all fucking dead
And we will never rest 'til we're all fucking dead
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
And we will never rest 'til we're all fucking dead
And we will never rest 'til we're all fucking dead
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
And we will never rest 'til we're all fucking dead
And we will never rest 'til we're all fucking dead
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
And we will never rest 'til we're all fucking dead
And we will never rest 'til we're all fucking dead
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
And we will never rest 'til we're all fucking dead
And we will never rest 'til we're all fucking dead
I refuse, I refuse, I refuse
I refuse, I refuse, I refuse
To close my eyes
Փակել աչքերս
I have loved and I have lost
Ես սիրել եմ և կորցրել եմ
I have turned and I have tossed
Ես
I have listened and I have watched
Ես լսել եմ և տեսել եմ
I've gave into this for far too long
Ես շատ երկար եմ սա արել
I have loved and I have lost
Ես սիրել եմ և կորցրել եմ
I've gave into this for far too long
Ես շատ երկար եմ սա արել
So close your eyes not just yet
Փակիր աչքերդ
Sleep is just a cousin of death
Քունը ուղղակի մահվան զարմիկն է
I've said it before, and I'll say it again
Ես ասել եմ առաջ և ասում եմ նորից
If you think you're alive, then you're better off dead
Եթե մտածում ես թե ողջ ես ավելի լավ է մեռած լինես

We will never sleep 'cause sleep is for the weakBring Me the Horizon

I've said it before, and I'll say it again
Ես ասել եմ առաջ և ասում եմ նորից
If you think you're alive, then you're better off dead
Եթե մտածում ես թե ողջ ես ավելի լավ է մեռած լինես
I've said it before, and I'll say it again
Ես ասել եմ առաջ և ասում եմ նորից
If you think you're alive, then you're better off dead
Եթե մտածում ես թե ողջ ես ավելի լավ է մեռած լինես
I've said it before, and I'll say it again
Ես ասել եմ առաջ և ասում եմ նորից
If you think you're alive, then you're better off dead
Եթե մտածում ես թե ողջ ես ավելի լավ է մեռած լինես
I have loved and I have lost
Ես սիրել եմ և կորցրել եմ
I have turned and I have tossed
Ես
I have listened and I have watched
Ես լսել եմ և տեսել եմ
I've gave into this for far too long
Ես շատ երկար եմ սա արել
I have loved and I have lost
Ես սիրել եմ և կորցրել եմ
I've gave into this for far too long
Ես շատ երկար եմ սա արել
So close your eyes not just yet
Փակիր աչքերդ
Sleep is just a cousin of death
Քունը ուղղակի մահվան զարմիկն է
So throw your diamonds in the sky, we'll stay gold forever
Գցիր քո ադամանդները երկինք, նրանք միշտ կփայլեն
So throw your diamonds in the sky, we'll stay gold forever
Գցիր քո ադամանդները երկինք, նրանք միշտ կփայլեն
I can promise you one thing, death will take us all
Ես մի բան կարող եմ խոստանալ մահը մեզ բոլորիս կտանի
I can promise you one thing, you will die alone
Ես կարող եմ խոստանալ մի բան դու միայնակ ես մեռնելու
We're all going to Hell, we may as well go out in style
Մենք բոլորս գնալու ենք դժոխք
Death is a promise, and your life is a fucking lie
Մահը ապացույց է որ քո կյանքը մի սուտ է
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
And we will never rest 'til we're all fucking dead
And we will never rest 'til we're all fucking dead
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
We will never sleep 'cause sleep is for the weak
And we will never rest 'til we're all fucking dead
And we will never rest 'til we're all fucking dead
I refuse, I refuse, I refuse
I refuse, I refuse, I refuse
To close my eyes
Փակել աչքերս
  • 1k

Last activities

Synced byitsTayeokayy!
Translated byLucas Gønzalez

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now