Lyrics and TranslationUptown Girl

Billy Joel

Last update on: May 6, 2019

Original Lyrics

bulgarianTranslation in Bulgarian (97%)

Uptown girl
Богато момиче
She's been living in her uptown world
Живееше си в богаташкия си свят
I bet she's never had a backstreet guy
Бас ловя, че никога не е срещала бедно момче
I bet her momma never told her why
Бас ловя, че майка й никога не й е казвала защо
I'm gonna try for an uptown girl
Ще се пробвам с богато момиче
She's been living in her white-bred world
Тя си живееше в породистия си свят
As long as anyone with hot blood can
Поне колкото топлокръвен човек може да издържи
And now she's looking for a downtown man
И сега тя се оглежда за бедняшко момче
That's what I am
Това съм аз
And when she knows what
И когато тя знае какво
She wants from her time
Иска да прави с времето си
And when she wakes up
И когато тя се събуди
And makes up her mind
И прочисти ума си
She'll see I'm not so tough
Тя ще разбере, че не съм чак толкоз лош
Just because
Само защото
I'm in love with an uptown girl
Съм влюбен в богато момиче
You know I've seen her in her uptown world
Знаеш, че съм я виждал в богаташкия й свят
She's getting tired of her high-class toys
Тя се умори от прескъпите дрънкулки
And all her presents from her uptown boys
И от всичките подаръци от нейните богати кавалери
She's got a choice
Има избор
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Uptown girl
Богато момиче
You know I can't afford to buy her pearls
Знаеш, че не мога да си позволя да й купя перли
But maybe someday when my ship comes in
Но може би един ден, когато и моят час настъпи

She's been living in her white-bred worldBilly Joel

She'll understand what kind of guy I've been
Тя ще разбере какъв човек всъщност съм бил
And then I'll win
И тогава ще спечеля
And when she's walking
И когато тя се разхожда
She's looking so fine
Изглежда толкова добре
And when she's talking
И когато тя говори
She'll say that she's mine
Ще казва, че е само моя
She'll say I'm not so tough
Ще казва, че не съм чак толкоз лош
Just because
Само защото
I'm in love
Съм влюбен
With an uptown girl
В богато момиче
She's been living in her white-bred world
Тя си живееше в породистия си свят
As long as anyone with hot blood can
Поне колкото топлокръвен човек може да издържи
And now she's looking for a downtown man
И сега тя се оглежда за бедняшко момче
That's what I am
Това съм аз
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Uptown girl
Богато момиче
She's my uptown girl
Тя е моето богато момиче
You know I'm in love
Знаеш, че съм влюбен
With an uptown girl
В богато момиче
My uptown girl
Моето богато момиче
You know I'm in love
Знаеш, че съм влюбен
With an uptown girl
В богато момиче
My uptown girl
Моето богато момиче
You know I'm in love
Знаеш, че съм влюбен
With an uptown girl
В богато момиче
My uptown girl
Моето богато момиче
You know I'm in love
Знаеш, че съм влюбен
With an uptown girl
В богато момиче
  • 2k

Last activities

Synced bymarcustresmil
Translated byErick Enrique

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now