Lyrics and Translationbury a friend

Billie Eilish

Last update on: June 8, 2019

Original Lyrics

lithuanianTranslation in Lithuanian

Billie...
Bile...
What do you want from me?
Ko tau reikia iš manęs?
Why don't you run from me?
Kodėl tu nebėgi nuo manęs?
What are you wondering?
Ką tu svajoji?
What do you know?
Ką tu žinai?
Why aren't you scared of me?
Kodėl tu nebijai manęs?
Why do you care for me?
Kodėl tu rūpinies manim?
When we all fall asleep, where do we go?
Kaip mes užmiegam, kur mes keliaujam?
Come here...
Ateik čia...
Say it, spit it out, what is it exactly?
Pasakyk, išspjauk, kas tai tiksliai?
You're payin'?
Tu moki?
Is the amount cleanin' you out
Tai suma valanti tave
Am I satisfactory?
Ar aš patenkinimas?
Today, I'm thinkin' about
Šiandien, aš galvoju apie
The things that are deadly
Dalykus kurie esa mirtini
The way I'm drinkin' you down
Kaip aš tavę išgeriu
Like I wanna drown, like I wanna end me
Lyg norėčiau paskęst, lyg norėčiau užbaigt save
Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Užlipk ant stiklo, prisisek savo liežuvį (a hah)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Palaidok draugą, bandyk pabust (a hah)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Kanibalų klasė, žudome saulę (a hah)
Bury a friend, I wanna end me
Palaidok draugą, noriu užbaigt savę
I wanna end me
Noriu užbaigt savę
I wanna, I wanna, I wanna end me
(Aš noriu, aš noriu, aš noriu) Užbaigt savę
I wanna, I wanna, I wanna–
(Aš noriu, aš noriu, aš noriu)
What do you want from me?
Ko tau reikia iš manęs?
Why don't you run from me?
Kodėl tu nebėgi nuo manęs?
What are you wondering?
Ką tu svajoji?
What do you know?
Ką tu žinai?
Why aren't you scared of me?
Kodėl tu nebijai manęs?
Why do you care for me?
Kodėl tu rūpinies manim?

What do you want from me?Billie Eilish

When we all fall asleep, where do we go?
Kaip mes užmiegam, kur mes keliaujam?
Listen...
Klausyk...
Keep you in the dark, what had you expected?
Laikau tavę tamsoje, ko tu tikėjaisi?
Me to make you my art
Padarysiu tave savo menu
And make you a star and get you connected?
Ir padarysiu tave žvaigžde ir laikysiu tave prijungta?
I'll meet you in the park
Susitiksiu su tavim parke
I'll be calm and collected
Aš būsiu rami ir tyli
But we knew right from the start
Bet žinojom nuo pat pradžių
That you'd fall apart 'cause I'm too expensive
Kad tu susimausi nes aš per brangi
Your talk'll be somethin' that shouldn't be said out loud
Tavo kalbos virs tuo kas nevalia sakyt garsiai
Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)
Ištikrųjų, galvojau kad būsiu jau mirusi (vau)
Callin' security, keepin' my head held down
Kviečiu apsaugą, laikau savo galvą aukštai iškeltą
Bury the hatchet or bury your friend right now
Palaidok kirvį ar palaidok draugą tuoj pat
For the debt I owe, gotta sell my soul
Skyriuje aš skolinga, turiu parduot savo sielą
'Cause I can't say no, no, I can't say no
Nes negaliu pasakyt ne, ne, aš negaliu pasakyt ne
Then my limbs all froze and my eyes won't close
Tada mano galūnės visos sušalusios ir mano akys neužsimerkia
And I can't say no, I can't say no
Ir aš negaliu pasakyt ne, aš negaliu pasakyt ne
Careful...
Atsargiai...
Step on the glass, staple your tongue (Ahh-ha)
Užlipk ant stiklo, prisisek savo liežuvį (a hah)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Palaidok draugą, bandyk pabust (a hah)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Kanibalų klasė, žudome saulę (a hah)
Bury a friend, I wanna end me
Palaidok draugą, noriu užbaigt savę
I wanna end me
Noriu užbaigt savę
I wanna, I wanna, I wanna end me
(Aš noriu, aš noriu, aš noriu) Užbaigt savę
I wanna, I wanna, I wanna–
(Aš noriu, aš noriu, aš noriu)
What do you want from me?
Ko tau reikia iš manęs?
Why don't you run from me?
Kodėl tu nebėgi nuo manęs?
What are you wondering?
Ką tu svajoji?
What do you know?
Ką tu žinai?
Why aren't you scared of me?
Kodėl tu nebijai manęs?
Why do you care for me?
Kodėl tu rūpinies manim?
When we all fall asleep, where do we go?
Kaip mes užmiegam, kur mes keliaujam?
  • 3k

Last activities

Synced byÇilem Avci
Translated byNiko Kuncoro

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now