Lyrics and Translationbury a friend

Billie Eilish

Last update on: June 8, 2019

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

Billie...
Billie...
What do you want from me?
Anong kailangan mo sa akin?
Why don't you run from me?
Bakit hindi ka tumatakbo palayo sakin?
What are you wondering?
Ano ang iniisip mo?
What do you know?
Anong alam mo?
Why aren't you scared of me?
Bakit hindi ka natatakot sakin?
Why do you care for me?
Bakit ka may pakialam sakin?
When we all fall asleep, where do we go?
Kapag tayo'y nakatulog, saan tayo pumupunta?
Come here...
Halika dito...
Say it, spit it out, what is it exactly?
Sabihin mo, ilabas mo, ano talaga iyon?
You're payin'?
Nagbabayad ka?
Is the amount cleanin' you out
Napapaurong ka na ba nang dahil sa presyo
Am I satisfactory?
Sapat na ba ako?
Today, I'm thinkin' about
Ngayon, may iniisip ako tungkol
The things that are deadly
Sa mga bagay na nakakapatay
The way I'm drinkin' you down
Paanong paraan kita ida
Like I wanna drown, like I wanna end me
Tulad ng gusto kong malunod, Tulad ng gusto ko nang mamatay
Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Apakan ang bubog, i-staple ang dila(ah huh)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Libingin ang kaibigan, subukang gumising (ah huh)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Kanibal na uri, alisin ang liwanag (ah huh)
Bury a friend, I wanna end me
Ilibig ang kaibigan, gusto ko nan tapusing ang sarili ko
I wanna end me
Gusto ko nang tapusin ang sarili ko
I wanna, I wanna, I wanna end me
(Gusto ko na, gusto ko na, gusto ko na) Tapusin ang sarili ko
I wanna, I wanna, I wanna–
(Gusto ko na, gusto ko na, gusto na)
What do you want from me?
Anong kailangan mo sa akin?
Why don't you run from me?
Bakit hindi ka tumatakbo palayo sakin?
What are you wondering?
Ano ang iniisip mo?
What do you know?
Anong alam mo?
Why aren't you scared of me?
Bakit hindi ka natatakot sakin?
Why do you care for me?
Bakit ka may pakialam sakin?

What do you want from me?Billie Eilish

When we all fall asleep, where do we go?
Kapag tayo'y nakatulog, saan tayo pumupunta?
Listen...
Makinig ka...
Keep you in the dark, what had you expected?
Itago ka sa dilim, anong inaakala mo?
Me to make you my art
Na ituturing kitang isang art
And make you a star and get you connected?
At titingalain at pag-uugnayin
I'll meet you in the park
Sasagutin kita sa parke,
I'll be calm and collected
Hihinahon na ako
But we knew right from the start
Pero alam natin na simula pa noong una
That you'd fall apart 'cause I'm too expensive
Na lumayo ka dahil ako'y napakamahal
Your talk'll be somethin' that shouldn't be said out loud
Mga sasabihin mong 'di dapat sabihin ng malakas
Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)
Sa totoo lang, akala ko'y mamatay na ako ngayon (Wow)
Callin' security, keepin' my head held down
Tumawag ng security, nananatiling nakayuko
Bury the hatchet or bury your friend right now
Ilibig ang itak o ilibing ang iyong kaibigan ngayon na
For the debt I owe, gotta sell my soul
Para sa utang, ibebenta ang aking kaluluwa
'Cause I can't say no, no, I can't say no
Dahil 'di ako makapagsabi ng hindi, hindi, makapagsabi ng hindi
Then my limbs all froze and my eyes won't close
Tapos ang mga paa ko'y di maigalaw at ang mga mata'y hindi maipikit
And I can't say no, I can't say no
At hindi ako makapagsabi ng hindi, hindi ako makapag ng hindi
Careful...
Mag-ingat...
Step on the glass, staple your tongue (Ahh-ha)
Apakan ang bubog, i-staple ang dila(ah huh)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Libingin ang kaibigan, subukang gumising (ah huh)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Kanibal na uri, alisin ang liwanag (ah huh)
Bury a friend, I wanna end me
Ilibig ang kaibigan, gusto ko nan tapusing ang sarili ko
I wanna end me
Gusto ko nang tapusin ang sarili ko
I wanna, I wanna, I wanna end me
(Gusto ko na, gusto ko na, gusto ko na) Tapusin ang sarili ko
I wanna, I wanna, I wanna–
(Gusto ko na, gusto ko na, gusto na)
What do you want from me?
Anong kailangan mo sa akin?
Why don't you run from me?
Bakit hindi ka tumatakbo palayo sakin?
What are you wondering?
Ano ang iniisip mo?
What do you know?
Anong alam mo?
Why aren't you scared of me?
Bakit hindi ka natatakot sakin?
Why do you care for me?
Bakit ka may pakialam sakin?
When we all fall asleep, where do we go?
Kapag tayo'y nakatulog, saan tayo pumupunta?
  • 3k

Last activities

Synced byÇilem Avci
Translated byNiko Kuncoro

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now