Lyrics and Translationbury a friend

Billie Eilish

Last update on: June 8, 2019

Original Lyrics

armenianTranslation in Armenian

Billie...
Բիլի․․․
What do you want from me?
Ի՞նչ ես դու ուզում ինձնից
Why don't you run from me?
Ինչո՞ւ դու չես փախչում ինձնից
What are you wondering?
Ինչի՞ մասին ես մտածում
What do you know?
Ի՞նչ գիտես դու
Why aren't you scared of me?
Ինչո՞ւ չես վախենում ինձնից
Why do you care for me?
Ի՞նչո՞ւ ես իմ մասին հոգ տանում
When we all fall asleep, where do we go?
Երբ մենք բոլորս քնում ենք, ո՞ւր ենք գնում մենք
Come here...
Արի այստեղ․․․
Say it, spit it out, what is it exactly?
Ասա դա, թքիր դա դուրս, ի՞նչ է դա
You're payin'?
Վճարում ե՞ս
Is the amount cleanin' you out
Թե կսնանկացնի քեզ էդ թիվը
Am I satisfactory?
Ես բավական ե՞մ
Today, I'm thinkin' about
Այսօր, ես մտածում եմ
The things that are deadly
Բաների մասին, որոնք մահացու են
The way I'm drinkin' you down
Ես քեզ այնպես եմ խմում
Like I wanna drown, like I wanna end me
Կարծես ուզում եմ խեղդվել, վերջ տալ ինձ
Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Կանգնում եմ ապակուն, դակում քո լեզուն (Ահհ)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Թաղում եմ ընկերոջ, փորձում արթնանալ (Ա՜հհ-հա)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Հանիբալ կլասս, որդու սպանություն (Ահհ)
Bury a friend, I wanna end me
Թաղում եմ ընկերոջ, ես ուզում վերջ տալ ինձ
I wanna end me
Ուզում եմ վերջ տալ ինձ
I wanna, I wanna, I wanna end me
(Ուզում եմ, ուզում եմ, ուզում եմ) Վերջ տալ ինձ
I wanna, I wanna, I wanna–
(Ուզում եմ, ուզում եմ, ուզում եմ)
What do you want from me?
Ի՞նչ ես դու ուզում ինձնից
Why don't you run from me?
Ինչո՞ւ դու չես փախչում ինձնից
What are you wondering?
Ինչի՞ մասին ես մտածում
What do you know?
Ի՞նչ գիտես դու
Why aren't you scared of me?
Ինչո՞ւ չես վախենում ինձնից
Why do you care for me?
Ի՞նչո՞ւ ես իմ մասին հոգ տանում

What do you want from me?Billie Eilish

When we all fall asleep, where do we go?
Երբ մենք բոլորս քնում ենք, ո՞ւր ենք գնում մենք
Listen...
Լսիր․․․
Keep you in the dark, what had you expected?
Քեզ պահում եմ մթության մեջ, դու ի՞նչ էիր ակնկալում
Me to make you my art
Որ արվեստո՞վ զբաղվեմ քո հետ
And make you a star and get you connected?
Որ քեզ աստղ դարձնեմ ու հարաբերություններ սկսե՞նք
I'll meet you in the park
Կհանդիպենք այգում
I'll be calm and collected
Կլինեմ հանգիստ և կոռեկտ
But we knew right from the start
Բայց մենք դեռ սկզբից գիտեինք
That you'd fall apart 'cause I'm too expensive
Որ դու կխելագարվես, որովհետև ես շատ թանկարժեք եմ
Your talk'll be somethin' that shouldn't be said out loud
Քո մտքին կգան բաներ, որ չարժի բարձրաձայն ասել
Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)
Անկեղծ ասած' ես մտածում էի, որ էսքան չեմ ապրի (Վաու)
Callin' security, keepin' my head held down
Կանչում եմ թիկնապահին, չի թողնում գլուխս վերև բարձրացնեմ
Bury the hatchet or bury your friend right now
Զենքերդ վայր դիր կամ կթաղես ընկերոջդ հենց հիմա
For the debt I owe, gotta sell my soul
Պարտքերս մարելու համար հոգիս պետք է վաճառեմ
'Cause I can't say no, no, I can't say no
Քանի որ չեմ կարող ասել "ոչ", ոչ, չեմ կարող ասել "ոչ"
Then my limbs all froze and my eyes won't close
Հետո վերջույթներս բոլորը սառչում են ու աչքերս քարանում
And I can't say no, I can't say no
Ու ես չեմ կարող ասել "ոչ", ես չեմ կարող ասել ոչ
Careful...
Զգույշ․․․
Step on the glass, staple your tongue (Ahh-ha)
Կանգնում եմ ապակուն, դակում քո լեզուն (Ահհ-հա)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Թաղում եմ ընկերոջ, փորձում արթնանալ (Ա՜հհ-հա)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Հանիբալ կլասս, որդու սպանություն (Ահհ)
Bury a friend, I wanna end me
Թաղում եմ ընկերոջ, ես ուզում վերջ տալ ինձ
I wanna end me
Ուզում եմ վերջ տալ ինձ
I wanna, I wanna, I wanna end me
(Ուզում եմ, ուզում եմ, ուզում եմ) Վերջ տալ ինձ
I wanna, I wanna, I wanna–
(Ուզում եմ, ուզում եմ, ուզում եմ)
What do you want from me?
Ի՞նչ ես դու ուզում ինձնից
Why don't you run from me?
Ինչո՞ւ դու չես փախչում ինձնից
What are you wondering?
Ինչի՞ մասին ես մտածում
What do you know?
Ի՞նչ գիտես դու
Why aren't you scared of me?
Ինչո՞ւ չես վախենում ինձնից
Why do you care for me?
Ի՞նչո՞ւ ես իմ մասին հոգ տանում
When we all fall asleep, where do we go?
Երբ մենք բոլորս քնում ենք, ո՞ւր ենք գնում մենք
  • 3k

Last activities

Synced byÇilem Avci
Translated byNiko Kuncoro

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now