Lyrics and Translationeverything i wanted

Billie Eilish

Last update on: November 14, 2019

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch

I had a dream
Ik had een droom
I got everything I wanted
Ik had alles wat ik wilde
Not what you'd think
Niet wat je zou denken
And if I'm being honest
En als ik eerlijk ben
It might've been a nightmare
Was het misschien wel een nachtmerrie
To anyone who might care
Voor iedereen die erom gaf
Thought I could fly (fly)
Dacht dat ik kon vliegen (vliegen)
So I stepped off the Golden, hmm
Dus ik stapte van het Gouden af, hmm
Nobody cried
Niemand huilde
Nobody even noticed
Niemand merkte het zelfs maar op
I saw them standing right there
Ik zag ze daar staan
Kinda thought they might care
Dacht wel een beetje dat ze er iets om gaven
I had a dream
Ik had een droom
I got everything I wanted
Ik had alles wat ik wilde
But when I wake up, I see
Maar als ik wakker word, zie ik
You with me
Jou met mij
And you say
En je zegt
"As long as I'm here, no one can hurt you"
"Zo lang ik hier ben, kan niemand je pijn doen"
Don't wanna lie here, but you can learn to
Ik wil niet liegen hier, maar je kunt het leren
If I could change the way that you see yourself
Als ik kon veranderen hoe jij jezelf ziet
You wouldn't wonder why here
Zou je je niet afvragen waarom hier
They don't deserve you
Ze verdienen je niet
I tried to scream
Ik probeerde te schreeuwen
But my head was underwater
Maar mijn hoofd was onderwater

But when I wake up, I seeBillie Eilish

They called me weak
Ze noemden me zwak
Like I'm not just somebody's daughter
Alsof ik niet gewoon iemands dochter ben
Could've been a nightmare
Het had een nachtmerrie kunnen zijn
But it felt like they were right there
Maar het voelde alsof ze er waren
And it feels like yesterday was a year ago
En het voelt alsof gisteren een jaar geleden was
But I don't wanna let anybody know
Maar ik wil niet dat iemand het weet
'Cause everybody wants something from me now
Omdat iedereen iets van me wil nu
And I don't wanna let 'em down
En ik wil ze niet teleurstellen
I had a dream
Ik had een droom
I got everything I wanted
Ik had alles wat ik wilde
But when I wake up, I see
Maar als ik wakker word, zie ik
You with me
Jou met mij
And you say
En je zegt
As long as I'm here, no one can hurt you
Zo lang ik hier ben, kan niemand je pijn doen
Don't wanna lie here, but you can learn to
Ik wil niet liegen hier, maar je kunt het leren
If I could change the way that you see yourself
Als ik kon veranderen hoe jij jezelf ziet
You wouldn't wonder why here
Zou je je niet afvragen waarom hier
They don't deserve you
Ze verdienen je niet
If I knew it all then, would I do it again?
Als ik het toen had geweten, zou ik het dan opnieuw doen?
Would I do it again?
Zou ik het opnieuw doen?
If they knew what they said would go straight to my head
Als ze wisten dat wat ze zeiden meteen naar mijn hoofd zou gaan
What would they say instead?
Wat zouden ze dan zeggen?
If I knew it all then, would I do it again?
Als ik het toen had geweten, zou ik het dan opnieuw doen?
Would I do it again?
Zou ik het opnieuw doen?
If they knew what they said would go straight to my head
Als ze wisten dat wat ze zeiden meteen naar mijn hoofd zou gaan
What would they say instead?
Wat zouden ze dan zeggen?
  • 991

Last activities

Synced byLiz Rodriguez
Translated byLucía Prieto

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now