Lyrics and TranslationROXANNE

Arizona Zervas

Last update on: November 19, 2019

Original Lyrics

armenianTranslation in Armenian (66%)

All for the gram
Ամենը գրամի համար
Bitches love the gram
Քածերը սիրում են գրամ
Oh wait shit
Օհ, սպասիր հլը
Roxanne
Ռոքզան
Roxanne
Ռոքզան
All she wanna do is party all night
Նրա ուզածը տժժալն է ամբողջ գիշեր
Goddamn, Roxanne
Աստված իմ, Ռոքզան
Never gonna love me but it's alright
Երբեք չի սիրի ինձ, բայց ոչինչ
She think I'm a asshole
Նա կարծում է' ես տխմար եմ
She think I'm a player
Նա կարծում է' ես խաղացող եմ
She keep running back though
Նա հետ է վազում չնայած
Only 'cause I pay up
Քանի որ ես մուծվում եմ
Roxanne
Ռոքզան
Roxanne
Ռոքզան
All she wanna do is party all night
Նրա ուզածը տժժալն է ամբողջ գիշեր
Met her at a party in the hills, yeah
Նրան հանդիպեցի լեռներում խնջույքին, յեահ
She just wanna do it for the thrill, yeah
Նրան միայն զվարճանք է պետք, յեահ
Shorty drive a poodle with no top
Shorty drive a poodle with no top
But if I throw this money she gon' drop
But if I throw this money she gon' drop
She don't wait in lines if it's too long
Նա երկար հերթ չի կանգնում
She don't drive the whip unless the roof off
She don't drive the whip unless the roof off
Only want to call when the cash out
Միայն զանգում է, երբ քեշ կա
Only take the pic when her ass out
Միայն նկարվում է, երբ հետույքը բաց է
She from Malibu, Malibu
Նա Մալիբույից է, Մալիբույից
If you ain't gotta foreign then she laugh at you
If you ain't gotta foreign then she laugh at you
Malibu, Malibu
Մալիբու, Մալիբու
Spending daddy's money with a attitude
Spending daddy's money with a attitude
Roxanne
Ռոքզան
Roxanne
Ռոքզան
All she wanna do is party all night
Նրա ուզածը տժժալն է ամբողջ գիշեր
Goddamn, Roxanne
Աստված իմ, Ռոքզան
Never gonna love me but it's alright
Երբեք չի սիրի ինձ, բայց ոչինչ
She think I'm a asshole
Նա կարծում է' ես տխմար եմ

All she wanna do is party all nightArizona Zervas

She think I'm a player
Նա կարծում է' ես խաղացող եմ
She keep running back though
Նա հետ է վազում չնայած
Only 'cause I pay up
Քանի որ ես մուծվում եմ
Roxanne
Ռոքզան
Roxanne
Ռոքզան
All she wanna do is party all night
Նրա ուզածը տժժալն է ամբողջ գիշեր
I just wanna have fun!
Ես միայն ուզում զվարճանա՜լ
In LA, yeah
Լոս Անջելեսում, յեահ
Got no brakes, yeah
Չկան արգելակներ, յեահ
Living fast, Ricky Bobby shake 'n' bake, yeah
Living fast, Ricky Bobby shake 'n' bake, yeah
See the chain? Yeah
Տեսնում ե՞ս շղթան։ Յեահ
It's a lake, yeah
It's a lake, yeah
Swipe the chase, ooh
Swipe the chase, ooh
Now she wanna date, yeah
Հիմա ուզում է հանդիպել, յեահ
Straight to Nobu
Ուղիղ դեպի Նոբու
On the coast ooh
Ծովափին, ուհ
Shorty only like cocaine and whole foods
Shorty only like cocaine and whole foods
Yeah snappin' all up on the gram
Yeah snappin' all up on the gram
Ass going crazy
Ass going crazy
Now she wanna fuck me in the foreign going 80
Now she wanna fuck me in the foreign going 80
Up in Malibu, Malibu
Up in Malibu, Malibu
If you ain't gotta foreign then she laugh at you
If you ain't gotta foreign then she laugh at you
Malibu, Malibu
Մալիբու, Մալիբու
Spending daddy's money with a attitude
Spending daddy's money with a attitude
Roxanne
Ռոքզան
Roxanne
Ռոքզան
All she wanna do is party all night
Նրա ուզածը տժժալն է ամբողջ գիշեր
Goddamn, Roxanne
Աստված իմ, Ռոքզան
Never gonna love me but it's alright
Երբեք չի սիրի ինձ, բայց ոչինչ
She think I'm a asshole
Նա կարծում է' ես տխմար եմ
She think I'm a player
Նա կարծում է' ես խաղացող եմ
She keep running back though
Նա հետ է վազում չնայած
Only 'cause I pay up
Քանի որ ես մուծվում եմ
Roxanne
Ռոքզան
Roxanne
Ռոքզան
All she wanna do is party all night
Նրա ուզածը տժժալն է ամբողջ գիշեր
  • 573

Last activities

Translated byDarlene Diaz

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now