TestoNai wa ja mai lhok kun

Silly Fools

Ultima modifica il: 22 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

เธอบอกว่าวันนี้ เป็นวันที่สวยงาม เธอบอกว่าวันนี้ เป็นวันของเรา เธอบอกว่าวันนี้ ไม่เคยมีเหงา

เธอบอกว่าวันนี้ ไม่มีเราสองคน อาจเป็นเพียงคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้น ที่เธอพูดออกมา ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า สุดท้ายนั้นคงเป็นดั่งนิทาน สุดท้ายฉันคงเป็นแค่คนเก่า และดอกไม้นั้นที่มีเธอให้เขา แต่ดอกไม้นั้นของเราใช่ไหม อาจเป็นเพียงคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้น ที่เธอพูดออกมา ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า คงจะจริง เมื่อเริ่มคงหวาน พออยู่กันนานก็ขมขื่น ไม่เคยคิด ว่าเรื่องเหล่านั้น มันจะเกิดกับฉัน อาจเป็นเพียงคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้น ที่เธอพูดออกมา ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า ตลอดไป... เหมือนเก่า ตลอดไป... เหมือนก่อน เพราะฉันมีเพียง... มีเพียงหยดน้ำตาที่มันไหลออกมา เหตุมันคงเป็นเพราะเธอทำฉันเจ็บ มีเพียงหยดน้ำตา ที่มันไม่มีแม้ค่า แต่เจ็บข้างในมันลึกจนปาน จะขาดใจ

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato daRe RYU

One place, for music creators.

Get early access