Ultima modifica il: 24 novembre 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile

به نام بخشنده بزرگ داور بر حق به نام خداوند ایثار و انصاف

خارم اگر از خاری خارم تو مپنداری دانم که مرا با گل یک جا تو نگهداری گل را تو به آن گویی که از عشق معطر شد آن گل که فقط گل بود در حادثه پر پر شد سودای تو را دارم من از دل و از جانم گفتند که پیدا شو دیدند که پنهانم گفتند که پیدا کن خود را و تو را با هم گفتند که پیدا هست در هر نفس آدم پیداست و من پنهان من در تن و او در جان یک آن نظری کردم در خود گذری کردم دیدم که نه در دوری نزدیک تر از نوری در راه عبور از تو من این همه دور از تو یک عمر نیندیشم هیهات، تو در پیشم چشم است که بینا نیست در عشق که این ها نیست یک عمر نیندیشم هیهات، تو در پیشم چشم است که بینا نیست در عشق که این ها نیست

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 5

Ultime attività della community

Sincronizzato daAmir mashayekhi

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso