TestoI Love Yous

Shahyar Ghanbari

Ultima modifica il: 4 luglio 2019
These lyrics are waiting for review
Green 19 suggested changes to these lyrics.

دوستم داشته باش شهر ها میلرزند برگها میسوزند یادها میگندند باز شو تا پرواز سبز باش از آواز آشتی کن با رنگ عشق بازی با ساز. دوستم داشته باش سیبها خشکیده یاسها پوسیده شیر هم ترسیده. دوستم داشته باش عطرها در راهند دوستت دارم ها آه ... چه کوتاهند. دوستت خواهم داشت بیشتر از باران گرم تر از لبخند داغ چون تابستان. دوستت خواهم داشت شادتر خواهم شد ناب تر، روشن تر، بارور خواهم شد. دوستم داشته باش برگ را باور کن آفتابی تر شو باغ را از بر کن. دوستم داشته باش عطرها در راهند دوستت دارم ها آه ... چه کوتاهند. خواب دیدم در خواب آب آبی تر بود روز پر سوز نبود زخم شرم آور بود خواب دیدم در تو رود از تب میسوخت نور گیسو میبافت باغچه گل میدوخت. دوستم داشته باش عطرها در راهند دوستت دارم ها آه ... چه کوتاهند.

  • 0

Ultime attività della community

Tradotto daGreen 19

One place, for music creators.

Get early access