TestoHasti

Mohsen Namjoo

Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
We detected some issues
If you found mistakes, please help us by correcting them.

هستی از ما آلت خورده هستی، ما از هستی هستی از ما آلت خورده

هستی، ما از هستی هستی از ما آلت خورده هستی، ما از هستی هستی از ما آلت خورده هستی، ما از هستی هستی از ما آلت خورده، از تو پندارد همی خوردهایم ما ز هستی موز هستی را، آلت گونه و میخوریم ما، بی، بدون بی هیچ هستی که هست باشدمان برای روز مبادا، مباد که باشیم ما بر هستی ماندگارتر از هستهی هلویی که نیست شود از برای آمدن هستهی دیگر بر هستی که هست باشدمان برای روز مبادا، مباد که باشیم ما بر هستی ماندگارتر از هستهی هلویی که نیست شود از برای آمدن هستهی دیگر بر هستی هستی از ما آلت خورده هستی، ما از هستی و تنها همان هستِ بیهست است که هُل میدهدمان شتاب کنیم تا بمانیم بر هستی و نمانیم از هستی میدویم ما، بی، بدونِ بی هیچ هستی گاو آهن گونه و میدویم ما بی، بدونِ بی هیچ هستی وین میانه یکی نیست بر خالی هستهی من هلو شده هست شده یکی آلت که خوردهام من از هستی و درد میکند بد جور درد می کند بد جور طوری که روی دشت هستی بدوم و نعرهی من و ما هم هستیم بر آورم که من...- نه، باید بدوم فقط یک کلمه بگویم که من...- نه، باید بدوم بدوم، بدوم و بگویم بدوم و بگویم بر هستیان بر هستی هستی از ما آلت خورده هستیم ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم... 7text.ir

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato daMati

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso