Ultima modifica il: 6 gennaio 2021

...ดนตรี... .เป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรามากกว่า

เป็นเพราะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน อ่อนแออยู่เสมอ เพียงพบคนถูกใจ เก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ ฝันลมลมมากมาย แล้วเป็นไงพอหัวใจต้องเจ็บ .เขาคนดีมีแล้วมีคนอื่น เจ็บใจอยู่อย่างนั้น เพียงพบความผิดหวัง ได้แต่ปลอบปลอบใจตัวเอง หวังอะไรมากมาย นะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่ อยากตบแต่งดวงใจเล็กเล็ก ให้แข็งแรงพอจะทนไหว พอแล้วพอพอฉันพอดีกว่า .คิดไปเองทำให้ใจต้องเจ็บ สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ แต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจ เราบางเหลือเกิน. ...ดนตรี... .เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่ อยากตบแต่งดวงใจเล็กเล็ก ให้แข็งแรงพอจะทนไหว พอแล้วพอพอฉันพอดีกว่า .คิดไปเองทำให้ใจต้องเจ็บ สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ แต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจ

  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato daMIND IGOT7

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso