Testoทิ้งนามาสร้างฝัน

มนต์แคน แก่นคูณ

Ultima modifica il: 22 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

ทิ้งนามาสร้างฝัน 1ฝนทิ้มฟ้า... เมื่อกลางพรรษาน้ำนาเหือดหาย ปลาข่อนดิ้นตาย ควายบักตู้เคี้ยวเอื้องเฟืองแห้ง

นกแจนแวนฮ้อง งอยง่าก้านของส่งข่าวฝนแล้ง ตกไกลแล้วน้องานแต่ง นากะแล้งเงินแห้งกระเป๋า 2มันอุกอั่งเอ้า... ข้าวอยู่เล้าเหลือน้อยร่อยหรอ ธกส. เพิ่นมาย่อขอคืนเงินเก่า อยู่บ้าน บ่ ได้ ไปหาทำงานมาใช้หนี้เขา ค่าดองคึดต่อขายข้าว เลย บ่ สมเว้านำเจ้าจั๊กหน่อย * 3กระเป๋าเสื้อผ้า พาดขึ้นใส่บ่าอำลานาร้าง รถแล่นตามทาง ส่องนอกหน้าต่างนั่งเหมอใจลอย บ่ ฮู้มื้อใด๋ สิได้คืนมาหาคนที่คอย ชีวิต บ่ มีสิทธิ์ถอย คือจอกแหนลอยไปตามน้ำไหล ** 4ต่อจากนี้ไป ความหวังตั้งไว้ฝากโชคชะตา ดิ้นรนค้นหา ทางข้างหน้าจั๊กเป็นจังใด๋ แม่นได้คือเว้า สิฟ้าวคืนมาตามสัญญาไว้ หากเทวดาเห็นใจ กะคงสิได้ดีดั่งที่ฝัน (ซ้ำ *, **) * 3กระเป๋าเสื้อผ้า พาดขึ้นใส่บ่าอำลานาร้าง รถแล่นตามทาง ส่องนอกหน้าต่างนั่งเหมอใจลอย บ่ ฮู้มื้อใด๋ สิได้คืนมาหาคนที่คอย ชีวิต บ่ มีสิทธิ์ถอย คือจอกแหนลอยไปตามน้ำไหล ** 4ต่อจากนี้ไป ความหวังตั้งไว้ฝากโชคชะตา ดิ้นรนค้นหา ทางข้างหน้าจั๊กเป็นจังใด๋ แม่นได้คือเว้า สิฟ้าวคืนมาตามสัญญาไว้ หากเทวดาเห็นใจ กะคงสิได้ดีดั่งที่ฝัน (ซ้ำ *, **)

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato daNamfonfyyoo YP

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso