Testoเปิดใจ

พราว

Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

มนุษย์ทุกคนต้องมีหนทาง ที่ใช้เลือกวางให้ต่างกันไป เธอฉันหรือใครก็มีความฝัน ให้สิ่งๆนั้นเป็นจริงสมใจ และทุกๆวันมีคนมากมาย ที่เขามอบใจให้กับความฝัน

เพียงคนเหล่านั้นยังคงค้นหา บางสิ่งจะพาไปสู่จุดหมาย * หากความคิดบางตอน สะท้อนเรื่องราวปวดร้าวจงลืมเสียเถิด เปิดใจรับเอาความสดใสที่มี กับฝันที่ดีมากมาย มนุษย์ทุกคนต้องมีหนทาง ที่ใช้เลือกวางให้ต่างกันไป เธอฉันหรือใครก็มีความฝัน ให้สิ่งๆนั้นเป็นจริงสมใจ และทุกๆวันมีคนมากมาย ที่เขามอบใจให้กับความฝัน เพียงคนเหล่านั้นยังคงค้นหา บางสิ่งจะพาไปสู่จุดหมาย หากความคิดบางตอน สะท้อนเรื่องราวปวดร้าวจงลืมเสียเถิด เปิดใจรับเอาความสดใสที่มี กับฝันที่ดีมากมาย หาากความคิดบางตอน สะท้อนเรื่องราวปวดร้าวจงลืมเสียเถิด เปิดใจรับเอาความสดใสที่มี กับฝันที่ดีมากมาย ลาลาลาลาล

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato daSitly feniase

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso