ParolesBoxmätsch

Mani Matter

  • Rédigé par:
Dernière mise à jour le: 28 octobre 2020
1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles

Zwee boxer im ring Gäh nang uf e gring Si füelen enang

Mau zersch uf e zang De plötzlech machts päng Me fragt sech öbs läng Nei, s geit nid gschwing Beid stöh no im ring Jitz wider e rung Tätschpum das isch gsung Dr eint drückt afang Dr anger aD wang E kinnhaagge päng Doch dä steit no gäng Derfür sprützt afang Chly bluet umenang Zwee boxer im ring Gäh nang uf e gring U wider machts päng Me fragt sech öbs läng U dasmau mit schwung U jitz isch er dung Da plötzlech machts bong U das isch dr gong Jitz wider e rung S isch scho e haub stung Dr eint isch afang Chly schlächt binenang Jitz eine tätschpum Er flügt er flügt um Cha nümm ufecho Und jitz isch k.o Bravo!

1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles
  • 0

Dernières activités

Synchronisées parOkayThan
Traduites parMartin Born

Powered by AI Curated by people

Start your discovery