ParolesInao Kulay'akn

Juhanerah Casir

Dernière mise à jour le: 27 janvier 2021
We detected some issues
NhOrs A Maruhom suggested changes to these lyrics.

Inao kulay akun Na anda ka mariribon Ah miyathay a alongan Na data makatoona Na inao kulay akun Na rinibon akong ka dun Sa data sa pikir ka Na ate dingka katawan Ana gagawi daondao Na sukabo eh mapipikir Inao kulay akun Na pasad ta guwani Na di akongka phzambiin Na pizambi akong′ka bo Sa salakao a rambayong Na mrelay'ta badun Ka inao kulay′akn Na mudas ako ruka dn Ka phanalanan akn dun so mawatan a salinding Na inao kulay'akn Ka roong ko paka daag so rata a ginawako Na aya pipikir ang'ka na so ranon di kada Ka suka man kulay′akn so muna ko puso akn A bulawan sa ladang′ko

  • 0

Dernières activités

Synchronisées parJanif Latip

One place, for music creators.

Get early access