LetraA tamurt-iw

Matoub Lounes

  • Escrita por:
Última actualización realizada el: 22 de julio de 2017
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
Hemos detectado algunos errores
Si has encontrado errores ayúdanos corrigiéndolos.

Ṭṭfeɣ leğmeε d rray-iw Tezzmeɣ iman-iw Ma ɣezzif yiles-iw

Init-d ma s-εeḍfeɣ A tamurt-iw, a dduḥ n temẓi-w Acimi i d-luleɣ? Luleɣ-d, ḍalleɣ-d ɣer ddunit Ziɣemma d targit Kriɣ-tt tameddit Ṣṣbeḥ a tt-ffɣeɣ A tamurt-iw, a dduḥ n temẓi-w Aḥbib ma t-kesbeɣ Tawwurt yeffren lesrar-iw Llin-tt yeḥbiben-iw Kecmen-tt yeεdawen-iw Lbaḍna-w teffeɣ A tamurt-iw, a dduḥ n temẓi-w Fell-am ma ad rewleɣ? Imi d-luleɣ d aqbayli Isem-iw imenɣi Xas teḥfa tdukli A tt-id-ssmesdeɣ Ay at tmurt-iw S tidi lmux-iw Ara ken-in-dehneɣ Fkiɣ ɣer ssuq isem-iw Γer rreḥba izzayriyen Ad yezzenz imeṭṭawen-iw Ma llan wid ara ten-yaɣen Ğeεleɣ a d-qḍuɣ lebɣi-w Ziɣen teqleb tewriqt-iw Anda akken ufiɣ leḥbab-iw I d-ttnejmaεen yeεdawen Nestufa-d akk i tɣersi Ammus ɣef leεḍam yettban Ntett ayen ur d aɣ-nehwi Neqqar wa d aẓidan Tidet ttecceḍ deg yimi Degmi akka nuder d tirni Sebεa qama di lxali Lberr yexreb, ur iban Nettḥir ad nleqqem lekdeb I wakken ad nɣellet lɣella-s Nemḥezwar s asegrireb Nettemḥezwar ɣer txidas Mi d-iban wemdan d ddheb Fell-as a d-nger leεğeb Di tidet a t-neskideb Alamma nhudd-as tissas Anda-t weqbayli iseḥḥan D tisegnit daxel n walim Ur iban wemdan yeɣran Ur iban win yellan d abhim Asmi d-neffeɣ s iberdan Ziɣ akken a d-nawi imekwan I Sidi akk d Si Flan Ass-a kul wa anda yeqqim Nnan win yeččan, yečča Win yegran tarbut tekkes Uɣalen akk d iqerra Widen i wumi ɣezzif yiles Annar i sen-d-nḍerra Nnif deg-s i yexnunes Cfiɣ usan-d s teḍsa Ad dduɣ di lğerra-nsen Nnan ilaq-aɣ tura Tamurt a s-nbeddel udem Yuɣal mi akken ur qbileɣ ara Ggullen ar d iyi-ssimsen Ass-a wa yeqqar i wa Aqcic-nni d imciṭṭen Sswen aẓar n tecmat Yuɣ amḍiq di ddunit-iw Ur d iyi-d-teqqim tegmat Ṭṭlam idel tafat-iw Lfinga undin-tt, qurεen-tt Alamma tezla lferḥ-iw Ḍḥiɣ-d d aqell ger tizzya-w Anda ddiɣ a yi-yessweεden I leḥbab qqleɣ d aεdaw Qlil win ɣaḍeɣ seg-sen Win i d-yuẓan ɣer lğerra-w Ad as-nnḍen am wegraw Lmux-is ad s-t-ssirden Cfiɣ ttejra yeknan Σebban ddel wafriwen-is Teṣber i tmes d iḥerqan Teṣber i cctawi d wegris Leḥbab ur iyi-gan ccan Rniɣ deεwessu imawlan Tewwi-yi ddaw iferrawen-is Cfiɣ aḍu lemḥibba Ul-iw assen mi t-yedhen Ggulleɣ ur ḥniteɣ ara Wwiɣ-as-d win i t-yessferḥen Di taddart ur bɣin ara Nnan-as irkell winna Ilaq win a t-yessferɣen Xas akken wwḍeɣ lebɣi-w Temɣi tteɣziza qerrḥen Xas akka aql-i s wexxam-iw Mazal-iten deg-i a kkaten Tɣedreḍ-iyi a tamurt-iw Ur teğğiḍ ara ixṣimen-iw A sen-ẓmeɣ lebṣel s allen Tɣedreḍ-iyi a tamurt-iw Teğğiḍ mmaren idammen-iw Xnunsen di lqaεεa-inem Ah annaɣ a tamurt-iw Teswiḍ tidi leεḍam-iw Terriḍ ɣer lḥebs asirem Ad ruḥeɣ ad beddleɣ isem-iw Ssamsen-as wat taddart-iw Nnif-iw yettwaqeccem Skud akka ur yefcil wul-iw Ad nnejliɣ a tamurt-iw Ad rewleɣ si lbaṭel-inem Ur d iyi-d-yeqqim weḥbib D acu iyi-d-yegran d nnṣib Siwa lemḥibba leḥlal Yid-s ad awiɣ abrid Ur d aɣ-d-iḥebbes usemmiḍ Iṭij ur d aɣ-yessefcal Ad nqelleb ɣef lweqt ajdid Balak di tmura lebεid Ara naf ddwa n temsal Ammar a d-ṣfun wussan A ɣ-d-iṣaḥ umur di zzman Wamma ass-a aql-aɣ di lmuḥal Ad nɣellet tidi-nneɣ yerɣan Am nekkni am imeɣban Nettrağu itri-nneɣ a d-ilal Akken wid i ɣ-yessweεden A sen-yezzi s weεrur lawan Ad asen-yessexreb lecɣal D iẓekwan imawlan-iw Ara d-ğğeɣ d aẓar-iw Ur yelli wayen nniḍen Imi yi-yenker wakal-iw Ad ruḥen ad beddleɣ laṣel-iw A d-yaki sseεd-iw yeṭṭṣen A d-lhiɣ deg wexxam-iw Ad sseɣreɣ arraw-iw D luɣa n medden ara ḥefḍen Dayen tefsed tmurt-iw Fkan afus watmaten-iw Zzenzen-tt i yeεdawen Γef wakken i ɣ-d-qqaren Di ccfaya-nsen yemɣaren Leεmer i ɣ-yeffiɣ wammus Larebεa n At Yiraten Irumyen mi tt-id-kecmen D nekkni i yefkan afus Mazal timsal-nniḍen Γezzifit am yemraren Ayen i d-ḥkiɣ drus I yi-tt-igan d idammen-iw Mačči d kemm a tamurt-iw Ur lliɣ d aεdaw-inem I yi-ixedεen d atmaten-iw Asmi akken i sen-ldiɣ ul-iw Uɣaleɣ la ttnaɣeɣ yid-m Ssmaḥ, ssmaḥ a tamurt-iw Xas ad tebεed tenṭelt-iw Err-itt-id s irebbi-inem

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Sincronizada porSzyslak Moe Morris

Un lugar, para artistas.

Más información