LetraBoxmätsch

Mani Matter

  • Escrita por:
Última actualización realizada el: 28 de octubre de 2020

Zwee boxer im ring Gäh nang uf e gring Si füelen enang

Mau zersch uf e zang De plötzlech machts päng Me fragt sech öbs läng Nei, s geit nid gschwing Beid stöh no im ring Jitz wider e rung Tätschpum das isch gsung Dr eint drückt afang Dr anger aD wang E kinnhaagge päng Doch dä steit no gäng Derfür sprützt afang Chly bluet umenang Zwee boxer im ring Gäh nang uf e gring U wider machts päng Me fragt sech öbs läng U dasmau mit schwung U jitz isch er dung Da plötzlech machts bong U das isch dr gong Jitz wider e rung S isch scho e haub stung Dr eint isch afang Chly schlächt binenang Jitz eine tätschpum Er flügt er flügt um Cha nümm ufecho Und jitz isch k.o Bravo!

  • 0

Últimas actividades

Sincronizada porOkayThan
Traducida porMartin Born

Un lugar, para artistas.

Más información