Letra y traducciónAll My Life

Daniel Razon

Última actualización realizada el: 18 de octubre de 2020

Letra original

filipinoTraducción en Filipino

All my life, without a doubt I give you
Buong buhay ko, walang pagdududa, aking ibibigay
All my life, now and forever 'til the
Buong buhay ko, ngayon at habangbuhay hanggang sa
Day I die, you and I will share
Araw na mamatay ako, paghahatian nating dalawa
All the things, this changing world can offer
Lahat ng mga bagay, na maaaring i-alok nitong nagbabagong mundo
So I sing, I'd be happy just to
Kaya kumakanta ako, masaya ako na
Stay this way, spend each day with you
Ganito lang ako, inuubos ang araw kasama ka
There was a time, that I just thought
May panahon na inakala ko
That I would lose my mind
Na mababaliw ako
You came along and then the sun did shine
Ngunit dumating ka at sumikat ang araw
We started on our way (we started on our way)
Nagsimula tayo sa ating daan (nagsimula tayo sa ating daan)
I do recall
Naaalala ko
That every moment spent was wasted time
Na ang bawat sandali ay nasayang lang na panahon
But then I chose to lay it on the line
Ngunit pinili kong ipagsawalang-bahala ito
I put the past away
Tinapon ko ang nakaraan
I put the past away
Tinapon ko ang nakaraan
I put the past away
Tinapon ko ang nakaraan

I want this all my lifeDaniel Razon

There was a time
May panahon
That I thought that I lose my mind
Na akala ko'y mababaliw na ako
Then you came along and the sun did shine
At dumating ka at sumikat ang araw
All my life, I will carry you through
Buong buhay ko, dadal'hin kita sa
All my life, between each hour of the passing days
Buong buhay ko, sa pagitan ng bawat oras ng mga nagdaraang araw
I will stay with you
Mananatili ako sa'yo
There was a time, that I just thought
May panahon na inakala ko
That I would lose my mind
Na mababaliw ako
You came along and then the sun did shine
Ngunit dumating ka at sumikat ang araw
We started on our way (we started on our way)
Nagsimula tayo sa ating daan (nagsimula tayo sa ating daan)
I do recall
Naaalala ko
That every moment spent was wasted time
Na ang bawat sandali ay nasayang lang na panahon
But then I chose to lay it on the line
Ngunit pinili kong ipagsawalang-bahala ito
I want this all my life
Gusto ko 'to sa buong buhay ko
I want this all my life
Gusto ko 'to sa buong buhay ko
I want this all my life
Gusto ko 'to sa buong buhay ko
I want this all my life
Gusto ko 'to sa buong buhay ko
I want this all my life
Gusto ko 'to sa buong buhay ko
I wanted this all my life
Ginusto ko 'to sa buong buhay ko
  • 0

Últimas actividades

Sincronizada porEleazar Galope
Traducida porEleazar Galope

Musixmatch para Spotify y
Apple Music ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora