Letratrack no09

回聲樂團

Última actualización realizada el: 6 de noviembre de 2017
We detected some issues
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Bareennii waliif lama Bareennii waliif lama

Waa daanga hin qabu kee Daranuu kan na booji'e Haala fi amala kee An hin qufu bohara kee Yommilee. Bareennii waliif lama Waa daanga hin qabu kee Daranuu kan na booji'e Haala fi amala kee An hin qufu bohara kee Yommilee Haala amala si badhaase Bareedina gubbaan Seeyxe nan haasoynan Na raftee Karruuuuuuuu tee qadhaphaan Tanan onnee tiyyaa aah Na gomtee hiriyaa Ani Numan dhugaa Akka nama fayyaa Coraan na dhorame Dhume qaamni kiyya Coraan na dhorame Dhume qaamni kiyyaa Waay wayi Na fitti wallaale maale Dhibdeen too jaalalaa Kottu na wal'aani Nin midhama sirra An kuno sin gaahadhe Dhibee garaa Si maale hin kadhimane Addunya tanarraa . Naf himi atilleen Waan gara Sana Walif seenne irbuu Wal bira kayyanna Boora hin digamne Wajjii habaqallana. Boora hin digamne Wajjii habaqallana Hiim hii Bareennii waliif lama Waa daanga hin qabu kee Daranuu kan na booji'e Haala fi amala kee An hin qufu bohara kee Yommilee. Bareennii waliif lama Waa daanga hin qabu kee Daranuu kan na booji'e Haala fi amala kee An hin qufu bohara kee Yommilee... Laasha laashtu fayoo siqqee Ulee haroreysa Yaada waa dura hin bararu Eysumaan if geeysa. Laasha laashtu fayoo siqqee Ulee haroreysa Yaada waa dura hin bararu Eysumaan if geeysa. Ililcheen hangaasa Nu marsii duumessa Karfaffuu jaalala Dhowe na hoollachisa Na fidi huccu tee Gara keetin dheeysa. Na fidi huccu tee Gama keetin dheeysa. Bareeddu meeqantam Sin wal bira qabe Tan akka kee naf tatu Barbaadetin dhabee Jaalachuufi jaalatamuun Waan dur jira Zigal dhisi naf himi Waan gara kee Jira. Hangatu ibsituu Yaa ji'a goobana Qalbii booharsitu Situ lubbuu na aana Koo madda jaalala Tone wal Obasnaa.

  • 5

Últimas actividades

Musixmatch para Spotify y
Apple Music ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora