Letraאין כבוד

שב״ק ס׳

Última actualización realizada el: 6 de noviembre de 2017
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
Esta letra está pendiente de revisión
Si has encontrado errores ayúdanos corrigiéndolos.

עיניים להם אבל הם לא יראו אוזניים להם אבל הם לא ישמעו אני שואל עד מתי נמשיך לחיות בשנאה ובפחד

עיניים להם אבל הם לא יראו אוזניים להם אבל הם לא ישמעו אני שואל אם בכלל נבין שאני זה אתה זה ביחד חרבותיכם לעטים חניתות למיקרופון לא יכול לחיות נכון בג′ונגל מבטון אני לא נכנע לאנשי הקרטון לשקרים ואכזבות ולשמועות על כישלון מה אתה רואה בחוץ דרך החלון מה השאלה שלך ומה הפיתרון עולה יותר גבוה ורואה את זה נכון עכשיו אני מביא לכם אמת על מיקרופון אין כבוד בין אדם לאדם אין כבוד בין אדם לאלוהים אם לא נפתח את העיניים עכשיו אללה יסתור מה יביאו ימים עיניים להם אבל הם לא יראו אוזניים להם אבל הם לא ישמעו אני שואל עד מתי נמשיך לחיות בשנאה ובפחד עיניים להם אבל הם לא יראו אוזניים להם אבל הם לא ישמעו אני שואל אם בכלל נבין שאני זה אתה זה ביחד חרבותיכם לעטים חניתות למיקרופון לא יכול לחיות נכון בג'ונגל מבטון אני לא נכנע לאנשי הקרטון לשקרים ואכזבות ולשמועות על כישלון מה אתה רואה בחוץ דרך החלון מה השאלה שלך ומה הפיתרון עולה יותר גבוה ורואה את זה נכון עכשיו אני מביא לכם אמת על מיקרופון קו-קו-קו-קודם כל שב דקה תרגע אל תשקע אל תפחד אל תירא אל תקפוץ בלי סיבה אל תשאל מה קרה?! אבא′לה פה בשבילך אני התשובה התרופה לתקופה נכנס לנשמה מתלבש כמו כפפה באתי לעיר עם סיבה למסיבה באתי לעיר כדי לקחת אותך אין כבוד בין אדם לאדם אין כבוד בין אדם לאלוהים אם לא נפתח את העיניים עכשיו אללה יסתור מה יביאו ימים

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Un lugar, para artistas.

Más información